Jeśli prowadzisz spółkę z o.o., na pewno zastanawiałeś się już, jakie PKD wybrać dla swojego biznesu. 🤔

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wybór PKD zależy od charakteru Twojej działalności. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie nasz artykuł, który pomoże Ci w wyborze odpowiednich kodów PKD.  Dowiedz się, czym jest PKD i jakie kody wybrać dla Twojej spółki z o.o.! 

artykuł aktualny na 2024

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest Polska Klasyfikacji Działalności?  
 • Kto posiada obowiązek wskazania kodu PKD działalności gospodarczej?

 • Czy można wskazać więcej niż jeden kod PKD w CEIDG lub KRS? 
 • Jakie są konsekwencje prawne związane z określonymi kodami PKD?  
 • Czy można dodać nowy kod PKD albo zmienić lub usunąć wskazany kod PKD? 
 • Kody PKD a prawa konsumenta. 
 • Przykłady PKD dla różnych przedsiębiorców.
 • Dlaczego PKD może być ważne w przypadku ubiegania się o wsparcie?

Czym jest Polska Klasyfikacji Działalności?

Polska Klasyfikacja Działalności określana powszechnie skrótem PKD to usystematyzowany zbiór rodzajów działalności gospodarczych stosowany w ewidencji prowadzonych w Polsce działalności gospodarczych oraz w rachunkowości, a także w statystyce publicznej.

W zbiorze tym uporządkowane i pogrupowane zostały gałęzie, branże i poszczególne rodzaje działalności gospodarczej, a każdemu z nich przyporządkowany został indywidualny kod uwzględniający do jakiej gałęzi oraz branży gospodarczej należy dany rodzaj działalności gospodarczej. Segregacja została dokonana w taki sposób, aby każdy przedsiębiorca (niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności) mógł spośród nich wskazać ten kod, który najtrafniej opisuje jego działalność. 

Polska Klasyfikacja działalności posiada pięciopoziomową strukturę, rozpoczynając od sekcji takich jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy posiadających najbardziej ogólny charakter, poprzez działy, grupy i klasy i wreszcie podklasy, opisujące daną działalność w sposób najbardziej szczegółowy.

Kod PKD określa się poprzez rozpisanie struktury Polskiej Klasyfikacji Działalności dla danego rodzaju działalności gospodarczej zgodnie z poniższym schematem:

 1. sekcjajako najbardziej ogólna, dzieli Polską Klasyfikację Działalności na 21 sektorów, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego. Sekcja oznaczana jest symbolem jednoliterowym. 
 2. dział – oznaczany jest dwucyfrowym kodem numerycznym i dzieli Polską Klasyfikację Działalności w obrębie poszczególnych sekcji, łącznie na 88 branż działalności. 
 3. grupa – oznaczona jest z kolei trzycyfrowym kodem numerycznym i obejmuje w obrębie poszczególnych działów, łącznie 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług. 
 4. klasa – oznaczana jest czterocyfrowym kodem numerycznym i obejmuje 615 grupowań poszczególnych typów rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego czy też działalności usługowej. 
 5. podklasa – oznaczana pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje łącznie 654 specjalizacji w obrębie poszczególnych klas. Podział na podklasę został wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych wyłącznie dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego, podklasę taką oznaczona się w takim wypadku literą Z. 

Przykład 1:

KOD PKD 56.10.A — znajduje się w sekcji oznaczonej literą I, w dziale 56 — oznaczającym Działalność Usługową związana z Wyżywieniem, w grupie 56.1 oznaczającej Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne oraz w podklasie 56.10.A oznaczającej Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne w odróżnieniu od 56.10.B, która to podklasa, oznacza Ruchome placówki gastronomiczne.

Wyszukiwarkę kodów PKD znajdziesz pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Kto posiada obowiązek wskazania kodu PKD działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy to z pewnością, kto jeszcze?

Obowiązek wskazania kodu PKD działalności gospodarczej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo przedsiębiorców posiadają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zostały wpisane do CEIDG oraz zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli przede wszystkim spółki osobowe i kapitałowe, ale także np. fundacje.

Bez wskazania przedmiotu działalności gospodarczej JDG, spółki lub fundacji organ odpowiedzialny za dokonywanie wpisów może odmówić wpisu.

Uwaga!

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie dokona zgłoszenia w oznaczonym terminie, grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności na mocy art. 601 § 2 Kodeksu Wykroczeń.

Ważne!

Przedmiot działalności powinien również zostać wpisany w umowie spółki handlowego, niezależnie od tego czy jest to spółka osobowa, czy też kapitałowa. Kodeks Spółek handlowych nie precyzuje co prawda, że przedmiot działalności powinien zostać określony w umowie spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej, jednak praktyka wskazuje, iż jest to pomocne przy rejestracji spółki. W umowie spółki można nie wskazywać numerów PKD, ale przy opisywaniu przedmiotu działalności warto się posłużyć nazewnictwem opisowym z PKD. Dlaczego? Aby ułatwić i przyspieszy rejestrację.

Brak wskazania PKD w umowie spółki może być problematyczny z punktu widzenia dokonywania rejestracji spółki w KRS, ponieważ Sąd może mieć wątpliwości czy wskazany w formularzu kod PKD odpowiada naszemu opisowi przedmiotu działalności z umowy spółki, co może wydłużyć i utrudnić proces zakładania spółki oraz procedurę jej rejestracji.

Czy można wskazać więcej niż jeden kod PKD w CEIDG lub KRS? 

Tak, zarówno w CEIDG jak i w KRS możliwe jest wskazanie więcej niż jednego kodu PKD.

W przypadku CEIDG jest to dowolna liczba oprócz głównego przedmiotu działalności. W przypadku umowy spółki warto wskazać większą liczbę PKD uwzględniając ewentualny rozwój działalności spółki.

Należy jednak pamiętać, że w Krajowym Rejestrze Sądowym nie można wskazać więcej niż 10 kodów PKD łącznie z głównym przedmiotem działalności gospodarczej.

Z tego względu, jeżeli w umowie spółki zostanie wskazane np. 15 kodów PKD w tym 5 kodów w zakresie możliwej działalności gospodarczej, to w przypadku zmiany kodów w obrębie tych wskazanych w umowie spółki, nie będzie konieczności dokonywania zmiany umowy spółki u notariusza (lub w systemie s24).

Musisz pamiętać również o tym, że zarówno w CEIDG jak w Krajowym Rejestrze Sądowym wśród wskazanych kodów odnoszących się do przedmiotu działalności spółki należy wyróżnić jeden z nich i wskazać jako przeważający (główny) przedmiot prowadzenia działalności.  

Ważne!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kod PKD przeważającej działalności gospodarczej, w formularzu KRS należy wskazać na poziomie podklasy.

Wymogu takiego nie ma natomiast w stosunku do pozostałych przedmiotów działalności gospodarczej, mogą one zostać wpisane bardziej ogólnie np. na poziomie klasy. Jeżeli jest to możliwe, warto jednak wpisywać również pozostałe przedmioty działalności na poziomie podklasy. Co, umożliwi sprawną zmianę przedmiotu głównej działalności w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba (nie będzie konieczne poszukiwanie kodu na poziomie podklasy). Z kolei w CEIDG zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie wpisane kody PKD, niezależnie czy dotyczą działalności przeważającej, czy też pozostałej muszą zostać wpisane na poziomie podklasy.

Należy przy tym wskazać, iż przepisy wprost nie wymagają wskazywania przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej w umowie spółki (w stosunku do pozostałych wymienionych/opisanych w umowie przedmiotów działalności spółki),  nakładają na Sąd jedynie obowiązek badania zgodności wniosku do KRS z umową spółki. 

Przykład 2: 

Pan Jan Nowak wraz z żoną Janiną Nowak prowadzą restaurację szybkiej obsługi w formie spółki BISTRO sp. z o.o. , w której serwowane są posiłki i jest to główna część przychodu spółki. Dodatkowo, w sezonie letnim, okolicznościowo posiłki serwowane są na festynach lub festiwalach, jednak przychody z tej części działalności stanowi mniejszą część przychodów spółki.

W takim wypadku jako przeważający przedmiot działalności spółki należy wskazać: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Natomiast jako pozostały przedmiot działalności: 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne. Analogicznie będzie to wyglądało w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. 

 Przykład 3: 

Spółka Bistro sp. z o.o. pana Jana Nowaka i Pani Janiny Nowak prowadzących restaurację fast food, jako przeważający przedmiot działalności wskazała kod PKD: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Taki sam kod PKD wskazała jako główny przedmiot działalności również Pani Marianna Malinowska, prowadząca kawiarnię „Malina” w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kody PKD spółki Bistro sp. z o.o. jak i kawiarni Malina prowadzonej w ramach JDG zostały wskazane prawidłowo. Zgodnie bowiem z opisem kodu PKD: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne: „Podklasa ta obejmuje działalność: – restauracji, – kawiarni, – restauracji typu fast food, – barów mlecznych, – barów szybkiej obsługi, – lodziarni, – pizzerii, – miejsc z żywnością na wynos, – restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki”. Oznacza to, że aby wskazany kod PKD odpowiadał faktycznej działalności prowadzonej przez spółkę lub w ramach JDG, nie jest konieczne, aby działalność obejmowała wszystkie wskazane w tym kodzie PKD obszary.

Wystarczy, jeżeli obejmuje jeden ze wskazanych obszarów np. bar typu fast food albo kawiarnię. Oznacza to, że dwa podmioty prowadzące działalność o teoretycznie innym charakterze mogą posługiwać się takim samym kodem PKD.  

Kody PKD mogą mieć znaczenie w przypadku starania się o:

 • granty,
 • dofinansowania,
 • dotacje kredyty lub o ubezpieczanie,
 • oraz w zakresie udziału w przetargach, lub konkursach na kontrakt oraz w przypadku zamówień publicznych.

Podczas procedur analizy i badania spełnienia kryteriów kwalifikujących do otrzymania dotacji, dofinansowania lub kontraktu badane jest nie rzadko czy dana osoba, lub spółka rzeczywiście prowadzi określony rodzaj działalności. Brak wpisu wymaganego przedmiotu działalności może zadziałać na niekorzyść przy ocenie aplikacji. Jednocześnie zbyt szerokie i chaotyczne wskazywanie PKD różnych rodzajów działalności odbierane jest jako budzące mniejsze zaufanie co do profesjonalizmu danego przedsiębiorcy.

Podobnie odbierana będzie sytuacja, w której kody PKD nie są zgodne z oznaczeniem działalności, która wynika z nazwy przedsiębiorcy, co może wprowadzać w błąd. Z tego względu zaleca się ostrożne i bieżące wskazywanie kolejnych PKD w razie potrzeby aktualizacji.

Jakie są konsekwencje prawne związane z określonymi kodami PKD?

Z punktu widzenia prawa podatkowego dla powstania zobowiązania podatkowego w określonej wysokości znaczenie ma nie deklarowana we właściwym rejestrze, ani nawet umowie spółki informacja co do przedmiotu wykonywanej działalności i PKD ale to, jaka działalność faktycznie jest przez podatnika wykonywana oraz sprzedaż jakich usług lub dostawa jakich towarów faktycznie ma miejsce.

Niemniej z określonymi kodami PKD mogą wiązać się szczególne zasady w zakresie opodatkowania, korzystne lub niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Dlatego jeżeli zastanawiasz się nad dwoma pasującymi do opisu prowadzonej przez Ciebie działalności kodami PKD, przy wyborze warto wziąć również pod uwagę to, czy wybór któregoś z nich nie będzie wiązał się z korzystniejszymi zasadami opodatkowania, niż wybór drugiego z rozważanych kodów PKD i konsekwentnie się nim posługiwać.

Przykład 4:

Na gruncie podatku VAT usługi doradcze pozbawione są możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego (do określonej kwoty), jednakże zdarza się, że pod usługi doradcze, rozumiane w zbyt szeroki sposób, wpisywane są usługi o rzeczywiście nieco innym charakterze, których ustawodawca nie pozbawił jednak możliwości skorzystania ze zwolnienia, mylnie określane jako usługi doradcze, z tego względu, iż nie została przeprowadzona analiza co do tego czy opis w zakresie innego kodu PKD niż usługi doradcze nie odzwierciedla dokładniej i bardziej adekwatnie wykonywanej działalności.

Z kolei w zakresie wysokości stawki VAT znacznie może mieć nie tylko rodzaj wykonywanej działalności określony kodem PKD, ale również kod konkretnego towaru lub usługi, wskazany w PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). W tym zakresie warto upewnić się, że stawki opodatkowania wynikające z jednego i drugiego są ze sobą spójne, a w przypadku rozbieżności lub wątpliwości innego rodzaju w zakresie właściwego kodu PKWiU i właściwej stawki podatku VAT, warto wystąpić do Dyrektora Informacji Skarbowej o wydanie WIS, czyli Wiążącej Informacji Stawkowej.  

Ponadto, z określonymi kodami PKD mogą wiązać się specyficzne obowiązki, na przykład niektóre kody mogą zostać wpisane jedynie wówczas, gdy działalność jest prowadzona w określonej formie lub wykonywanie działalności określonej w ramach danego kodu PKD może wymagać koncesji, lub zezwolenia. 

Czy można dodać nowy kod PKD albo zmienić lub usunąć wskazany kod PKD?

Niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej możliwa jest zmiana głównego przedmiotu prowadzonej działalności, a także rozszerzenie, zawężenie lub zmiana zakresu wykonywanej działalności poprzez wykreślenie, zmianę lub dodanie (w przypadku Spółek pod warunkiem, że nie przekraczają limitu maksymalnego) wskazanych kodów PKD. 

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, w każdy momencie można dokonać zmian w rejestrze CEIDG lub REGON (dla spółki cywilnej) w zakresie PKD.  

Nieco inaczej kwestia ta wygląda w przypadku spółek prawa handlowego.

W KRS można wpisać wyłącznie te kody PKD, które są zgodne z przedmiotem działalności spółki zdefiniowanym w umowie. Jeżeli więc w umowie spółki wskazano 15 kodów PKD, natomiast w KRS ujawnionych może być maksymalnie 10 kodów PKD, to w takim wypadku w obrębie tych wpisanych w umowie spółki 15 kodów PKD można swobodnie i w każdym momencie wnioskować o zmianę umowy wpisu do KRS.

Jeżeli natomiast dany kod PKD nie mieści się wśród wpisanych w umowie spółki kodów PKD, w takim wypadku zmiana wpisu w KRS nie będzie mogła zostać dokonana bez zmiany umowy spółki. Można więc zmienić kody PKD w KRS bez zmiany umowy spółki, tylko jeżeli umowa przewiduje dany rodzaj działalności.

Jeżeli natomiast spółka zaczyna zajmować się nowym rodzajem działalności niewymienionym w umowie spółki, wspólnicy – przed zmianą PKD w KRS – muszą zmienić treść umowy spółki. 

Uwaga!

W przypadku prowadzenia działalności regulowanej, wpisanej do rejestru działalności regulowanych albo prowadzonej na podstawie koncesji czy zezwolenia, należy poinformować organ, który wydał pozwolenie, o każdej zmianie kodu PKD.

Kody PKD a prawa konsumenta.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która zawiera z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Dodatkowo ustawa o prawach konsumenta nadaje uprawnienia konsumenta również osobie fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak przedmiot umowy nie dotyczy tej osoby pod względem zawodowym wynikającym z charakteru wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

W takim wypadku przedsiębiorcy będą przysługiwać prawa konsumenta np. prawo do zwrotu towaru kupionego na odległość. Jeżeli więc przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy wskazany w CEiDG zawiera inny kod PKD niż kod PKD właściwy dla towarów lub usług, których zakupu dokonał ten przedsiębiorca, wzmocni to jego pozycję jako konsumenta w przypadku woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej online, a w przypadku reklamacji z powodu ukrytych wad lub niezgodności towaru z umową stanowić będzie określony w przepisach wprost, warunek uznania takiego przedsiębiorcy za konsumenta w zakresie zakupu tego konkretnego towaru.  

Przykład 5:

Marianna Malinowska prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu kawiarni „Malina”. Pani Marianna zamówiła w sklepie internetowym odkurzacz parowy oraz kawę ziarnistą, która będzie sprzedawać w kawiarni.

W przypadku zakupu kawy ziarnistej zakup tego produktu pokrywa się z przedmiotem działalności pani Marianny, w związku z czym nie będzie jej przysługiwało do odstąpienia od umowy zawartej online. (PKD: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, który obejmuje kawiarnie). 

W przypadku zakupu odkurzacza parowego Marianna Malinowska będzie mogła skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej online przysługującej konsumentom, ponieważ zakup nie miał dla niej charakteru zawodowego. (Przedmiot działalności Marianny Malinowskiej nie dotyczy sprzętu do sprzątania, ani usług związanych z szeroko pojętym sprzętem RTV/AGD (np. napraw) lub sprzątaniem).

Przykład 6:

Marianna Malinowska prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą prowadzeniu kawiarni „Malina”. Pani Marianna kupiła w jednej z sieci sklepów  odkurzacz parowy oraz kawę ziarnistą.

Po dwóch dniach zorientowała się, że zarówno kawa ziarnista jak i odkurzacz są niekompletne i nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w instrukcji.

W przypadku zakupu kawy ziarnistej, zakup tego urządzenia pokrywa się z przedmiotem działalności pani Marianny, w związku z czym nie będą jej przysługiwały prawa w zakresie reklamacji takie, jakie przysługują konsumentom. (PKD: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, który obejmuje kawiarnie).

 W przypadku zakupu odkurzacza parowego zakup nie miał dla niej charakteru zawodowego, w związku z tym w zakresie reklamacji będzie traktowana jak konsument. (Przedmiot działalności Marianny Malinowskiej nie dotyczy sprzętu do sprzątania, ani usług związanych z szeroko pojętym sprzętem RTV/AGD (np. napraw) lub sprzątaniem).

Przykłady PKD dla różnych przedsiębiorców

Przykład 7.

Pani Krystyna Kowalska planuje założenie jednoosobowej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług coachingu i mentoringu. Coach i mentor bazują bądź na mocnych stronach klienta, bądź na własnym doświadczeniu. Nie dają jednak gotowych rozwiązań, ani nie doradzają – nie pełnią więc funkcji doradcy.

Rola coacha lub mentora sprowadza się bowiem do zadawania pytań i dawania przestrzeni, lub dzielenia się własnym doświadczeniem w taki sposób, aby klient sam znalazł rozwiązanie i ustalił kroki działania.

Coaching i mentoring to proces edukacyjny, zatem spotkania z klientem nie ograniczają się do jednorazowego spotkania, tak jak ma to miejsce w usługach doradczych. Dla opisanych powyżej usług świadczonych przez Panią Krystynę, najodpowiedniejszy będzie kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Przykład 8.

Pan Władysław Jankowski planuje założenie firmy remontowo-budowlanej w postaci JDG. Pan Władysław zamierza zajmować się odbudową lub renowacją zabytkowych kamienic i pałaców. Jego działalność będzie więc skupiała wyłącznie się wokół budowania lub remontów/renowacji budynków mieszkalnych (ewentualnie możliwych do zaadaptowania jako hotel, restauracja lub siedziba firmy).

Dla opisanych powyżej usług świadczonych przez Pana Władysława, najwłaściwsze będą następujące kody PKD:

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

3.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 

Przykład 9.  

Pani Jolanta Wiśniewska wraz z siostrą Danutą Wiśniewską planują założyć firmę sprzątającą w formie spółki Błysk sp. z o.o. Dla tego rodzaju działalności gospodarczej najodpowiedniejszym kodem PKD będzie PKD 81.21.Z. Klasyfikacja ta obejmuje niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Przykład 10.

Pan Zbigniew Kowal w formie JDG planuje prowadzić działalność online poprzez tworzenie specjalistycznych kursów i e-booków we współpracy z ekspertami np. w dziedzinie zdrowia czy sportu. Dla tego rodzaju działalności gospodarczej najodpowiedniejszymi kodami PKD będą: 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 58.11.Z Wydawanie książek i 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, a także PKD 85.59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane i PKD 85.60.Z — Działalność wspomagająca edukację.

Dlaczego PKD może być ważne w przypadku ubiegania się o wsparcie?

Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się na początku 2020 roku, postawiła świat gospodarczy w obliczu niezliczonych wyzwań. Lockdowny wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa miały bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw, zmuszając rząd do wprowadzenia specjalnych środków pomocowych, znanych jako tarcze antykryzysowe. Kluczową rolę w procesie przyznawania tych środków odegrały właśnie kody PKD.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, wyraźnie posługiwało się kodami PKD jako kryterium dla przyznawania pomocy. W praktyce oznaczało to, że tarcze pomocowe kierowane były wyłącznie do firm działających pod odpowiednim kodem PKD. Niestety, konsekwencją tego podejścia było pominięcie wielu branż, które nie znalazły się w wykazie kodów uprawniających do wsparcia, a tym samym zostały pozbawione niezbędnej pomocy.

Wiele firm, które przez nieuwagę wpisały błędny kod PKD jako przeważający, lub też te, które w trakcie swojej działalności zmieniały profil działalności, ale nie zaktualizowały kodu w rejestrach, straciły możliwość uzyskania wsparcia. W sytuacji kryzysowej, kiedy wsparcie rządowe mogło zdecydować o przetrwaniu na rynku, błędy te miały poważne konsekwencje.

Okazało się, że kody PKD mogą mieć znaczący wpływ na działanie przedsiębiorstwa w najmniej oczekiwanym momencie. Warto więc, aby przedsiębiorcy pamiętali o aktualności swojego wpisu PKD i o odpowiednim jego zaklasyfikowaniu. Zaniedbanie w tym obszarze może prowadzić do nieoczekiwanych problemów i utraty potencjalnych szans na uzyskanie pomocy.

Podsumowanie

Podsumowując, dobór i wskazanie w odpowiednim rejestrze właściwego kodu PKD wykonywanej działalności gospodarczej ma istotne znaczenie dla prowadzonego biznesu i może w niektórych przypadkach pomóc w stosowaniu korzystnych stawek podatkowych lub mniej uciążliwego sposobu opodatkowania, a także w określonych sytuacjach może zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania lub kredytu.

Z tych względu wybór PKD nie powinien być wykonywany nierozważnie lub niedbale czy też w pośpiechu albo „na przyszłość”, może on bowiem mieć faktyczne przełożenie na postrzeganie przedsiębiorcy jako podmiotu mniej lub bardziej profesjonalnego, a niekiedy również może mieć wpływ na jego sytuację podatkową.

 

O autorce

Magdalena Biedrzycka

Założycielka BiznesTeki, Adwokat Biznesu

Misją Magdy jest zwiększanie świadomości prawnej przedsiębiorców. Od lat wspiera swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłowością przedsiębiorców w zakresie umów, spółek (w szczególności sp. z o.o.) prowadzi procesy sądowe, doradza menadżerom, członkom zarządu i właścicielom firm.

przeczytaj artykuły EKSPERTA LUB poznaj eksperta

Przeczytaj więcej artykułów

Poznaj eksperta

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim!