Regulamin Newslettera i Lead magnet

Spis treści:

§ 1.  Postanowienia wstępne

§ 2. Definicje

§ 3. Newsletter

§ 4. Lead magnet

§ 5. Warunki korzystania i wymogi techniczne

§ 6. Odstąpienie od umowy, odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowych z umową i reklamacja

§ 7. Prawa autorskie 

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§ 9. Dane osobowe i pliki cookies

§ 10. Postanowienia końcowe 

§ 1.  Postanowienia wstępne

1. Serwis Biznesteka świadczy nieodpłatnie usługę drogą elektroniczną dostarczania korespondencji zawierającej treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Biznestekę, a także Informacje handlowe i marketingowe drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail (Newsletter) oraz udostępnia nieodpłatnie w zamian za zapis do Newslettera lub odpłatnie treści cyfrowe (Lead magnet). Ten Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów dotyczących Newslettera i Lead magnet.

2. Właścicielem serwisu Biznesteka, zapewniającym usługę Newslettera i dostarczenie Lead Magnet oraz administratorem danych osobowych Użytkownika jest Biznesteka.

3. W każdej sprawie związanej z Newsletterem i Lead Magnet możesz skontaktować się z Biznesteką:

a) wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@biznesteka.pl,

b) korzystając z Formularza kontaktowego w zakładce Kontakt,

c) dzwoniąc pod numer 505 360 960.

4. Świadczenie usługi Newslettera oraz dostarczanie Lead magnet stanowi prawo, a nie obowiązek Biznesteki. Biznesteka zastrzega sobie możliwość zaprzestania lub czasowego zawieszenia wykonywania usługi Newslettera lub dostarczania Lead Magnet.

5. Informacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Biznestekę znajdują się w Regulaminie Serwisu.

6. Informacje o usłudze Newslettera oraz o Lead magnet prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Lead magnet oraz treść Newslettera nie stanowią i nie zastąpią porady prawnej.

§ 2.  Definicje

Biznesteka Biznes Teka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( 00-712) przy ul. Bluszczańskiej 65/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS0000973333 NIP 7011089674, REGON 522119694, będąca usługodawcą i administratorem danych Użytkownika.
Formularz  Formularz dostępny w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może zapisać się do Newslettera.
Konsument Osoba fizyczna zawierająca ze Biznesteką Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Lead magnet Dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w zamian za podanie danych osobowych lub za zapłatę ceny.
Newsletter Bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Biznestekę na rzecz Użytkownika przez czas nieokreślony do momentu wypowiedzenia, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Biznestekę, a także informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i marketingowe, na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu.

Przedsiębiorca

 

Użytkownik, będący osobą fizyczną, osoba prawną lub jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta  Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Serwis Prowadzona przez Biznestekę strona internetowa dostępna pod adresem domeny www.biznesteka.pl wraz z jej rozszerzeniami.
Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
Użytkownik Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzećumowę o świadczenie usługi Newslettera i umowę o dostarczenie Lead mangnet.

 

§ 3. Newsletter

1. Biznesteka za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

2. Użytkownik może zawrzeć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez zapis do Newslettera:

a) za pomocą Formularza,

b) przez skierowanie do Biznesteki wyraźnej prośby o zapisanie do Newslettera (w tym za pomocą poczty elektronicznej).

3. Warunkiem zapisu do Newslettera jest podanie przez Użytkownika imienia i adresu e-mail oraz wyrażenie aktywnej zgody na wysyłanie mu przez Biznestekę informacji handlowych i marketingowych poprzez wciśnięcie przycisku „Zapisz się” (w przypadku zapisu przez Formularz) lub w inny dobrowolny, świadomy, konkretny i jednoznaczny sposób (w pozostałych przypadkach).

4. Po wciśnięciu przycisku „Zapisz się” do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Newslettera. Jeśli wiadomość została wysłana omyłkowo, należy ją zignorować lub usunąć.

5. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zwarta z chwilą skutecznego potwierdzenia subskrypcji Newslettera, przez potwierdzenie adresu e-mail we wiadomości.

6. Do momentu potwierdzenia subskrypcji usługa Newslettera nie będzie realizowana.

7. Zapis do Newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na zasadach opisanych w tym Regulaminie i w Polityce prywatności.

8. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera dochodzi także do zawarcia umowy o dostarczenie Lead magnet, jeżeli Biznesteka wyraźnie tak wskazała w informacji widocznej podczas wypełniania Formularza.

9. Użytkownik może w każdej chwili bez podawania przyczyny i bez wpływu na inne umowy zawarte z Biznesteką wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w celu świadczenia usługi Newslettera i rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera.

10. Do rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera dochodzi poprzez zgłoszenie Biznestece jednoznacznego żądania usunięcia Użytkownika z bazy subskrybentów Newslettera w dowolnej formie, w tym przez:

a) kliknięcie aktywnego linku „Anuluj subskrypcję” widocznego w każdej korespondencji Newsletter,

b) wysłanie wiadomości zawierającej żądanie na adres poczty elektronicznej kontakt@biznesteka.pl.

11. Umowę o świadczenie usługi Newslettera uważa się za rozwiązaną z chwilą skutecznego poinformowania Biznesteki o tym żądaniu.

12. Biznesteka usuwa Użytkownika z bazy subskrybentów Newslettera niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia żądania.

13. Biznesteka może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

§ 4. Lead magnet 

1. Biznesteka może umożliwi Użytkownikowi zawierającemu umowę o świadczenie usługi Newslettera jednoczesne zawarcie umowy o nieodpłatne dostarczenie Lead magnet w zamian za podanie danych osobowych (prezent za zapis).

2. Umowa o nieodpłatne dostarczenie Lead magnet zostaje zawarta w chwili zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera, o której mowa w § 3.

3. Dostarczenie Lead magnet nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia.

4. Użytkownik, który nie chce podawać danych osobowych w celu dostarczenia Lead magnet i świadczenia na jego rzecz usługi Neslettera, może otrzymać Lead magnet w zamian za zapłatę określonej przez Biznestekę ceny. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Biznesteką na adres poczty elektronicznej kontakt@biznesteka.pl

 

§ 5. Warunki korzystania i wymogi techniczne 

1. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, pozwalających na zapisanie się do Newslettera oraz w celu korzystania z usługi Newslettera i uzyskania dostępu do Lead magnet, sprzęt ani oprogramowanie Użytkownika nie muszą spełniać szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:

a) dostęp do Internetu;

b) dowolny aktualny system operacyjny,

c) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer;

d) aktywne konto poczty e-mail,

e) klawiatura lub inne rozwiązanie umożliwiające pisanie.

2. W celu prawidłowego korzystania z Lead magnet, mogą być także potrzebne:

a) w przypadku plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

b) w przypadku plików video: standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

c) w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf., xsl, mobi, pub.

3. Biznesteka nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi zasady świadczenia usługi Newslettera (niniejszy Regulamin) oraz umowy o dostarczenie Lead magnet przed zawarciem umowy.

4. Korzystając z Serwisu i zapisując się do Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, z usługi Newslettera oraz z Lead magnet w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający ich funkcjonowania.

6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowych z umową I REKLAMACJA

1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newslettera lub umowy o dostarczenie Lead magnet w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest poinformowanie Biznesteki o skorzystaniu z przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.

2. Biznesteka zobowiązana jest dostarczyć Użytkownikowi zawierającemu Umowę o dostarczenie Lead magnet, Lead magnet zgodny z Umową. Zgodność Lead magnet z umową ocenia się z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta (art. 43k. ust. 1 i 2 ustawy).

3. Biznesteka jest odpowiedzialna za brak zgodności z Umową Lead magnet, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Lead magnet z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Lead magnet, istniał w chwili dostarczenia.

4. W sytuacji niezgodności Lead magnet z umową, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta posiada uprawnienia wymienione w Ustawie o prawach konsumenta, których niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza, w tym może żądać doprowadzenia Lead magnet do zgodności z umową.

5. Jeżeli Lead magnet jest niezgodny z Umową, Użytkownik może także złożyć oświadczenie odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Biznesteka odmówiła doprowadzenia do zgodności Treści cyfrowej z Umową zgodnie z ust. 4 powyżej,

b) brak zgodności Lead magnet z Umową występuje nadal, mimo że Biznesteka próbowała doprowadzić go do zgodności z Umową;

c) brak zgodności Lead magnet jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej,

d) z oświadczenia Biznesteki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Lead magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

6. W przypadku umowy nieodpłatnej niemożliwe jest żądanie obniżenia ceny.

7. W celu zgłoszenia:

a) odstąpienia od umowy,

b) wystąpienia problemów technicznych z zapisem do Newslettera, Newsletterem lub Lead Magnet,

c) rezygnacji z usługi Newslettera,

d) zgłoszenia niezgodności Lead magnet z umową,

e) reklamacji usługi Newslettera,

f) reklamacji innych usług świadczonych drogą elektroniczną, związanych z Newsletterem i Lead magnet,

Użytkownik może skontaktować się z Biznesteką w dowolnej formie, w tym:

g) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@biznesteka.pl,

h) pisemnie na adres: ul. Bluszczańska 65/26, 00-712 Warszawa,

i) telefonicznie pod numerem telefonu 505 360 960.

8. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz – dodatkowo, w celu sprawnego rozpoznania zgłoszenia – informację czego dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Użytkownika.

9. Biznesteka rozpoznaje zgłoszenie i informuje Użytkownika o sposobie rozstrzygnięcia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przesyłając Użytkownikowi odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.

 

§ 7. Prawo autorskie 

1. Lead magnet oraz wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi przez Biznestekę w ramach Newslettera (dalej łącznie: „Materiały”) stanowią własność intelektualną Biznesteki lub osób z nią współpracujących i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zatem korzystają z przewidzianej tam ochrony prawnej. Materiały mogą też zawierać znaki towarowe podlegające ochronie.

2. Materiały udostępniane są Użytkownikowi na jego użytek własny. Zabronione jest korzystanie z Materiałów w jakikolwiek inny sposób, w tym ich rozpowszechnianie. Naruszenie tego zakazu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Biznesteka lub inne osoby uprawnione mogą także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń 

1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest uprawniony do skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Biznesteką;

c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców, którzy zmierzają do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 

§ 9.Dane osobowe i pliki cookies

1. Serwis używa plików cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies znajduje się w Polityce prywatności.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Biznesteka, tj. Biznes Teka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańskiej 65/26,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS0000973333 NIP 7011089674, REGON 522119694, e-mail kontakt@biznesteka.pl.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej tj. od dnia 01.01.2023 r.

2. Biznesteka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. zmiana polityki lub technologii lub rozwój Serwisu, zmiana prawa, wprowadzenie nowych lub zmiana usług.

3. O zmianach Regulaminu Biznesteka poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek postanowienie Regulaminu narusza prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przyznane przez powszechnie obowiązujące prawo, zastosowanie znajdują przepisy tego prawa.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają możliwości podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie.