Regulamin serwisu Biznesteka 

Witamy w Serwisie Biznesteka.pl i zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o korzystaniu z Serwisu oraz ze Sklepu Biznesteka, w tym prawa i obowiązki Użytkownika i Biznesteki, najważniejsze zasady zawierania i wykonywania umów, a także informacje o odstąpieniu od umowy i reklamacji. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy.

Dziękujemy za zaufanie!

Spis treści:

§ 1.  Definicje

§ 2. Postanowienia ogólne

§ 3. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania z serwisu i ze sklepu 

§ 4. Produkty i ceny 

§ 5. Złożenie zamówienia 

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO USŁUG (W TYM SZKOLEŃ)

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH Z UMOWĄ

§ 9. Reklamacja usług

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 11.PRZEDSPRZEDAŻ I AKCJE PROMOCYJNE

§ 12. Opinie

§ 13. PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA

§ 14. siła wyższa

§ 15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§ 16. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

§ 17. Postanowienia końcowe 

§ 1.  Definicje

 

Aktualizacja aktualizacja Treści cyfrowej, niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową, którą Biznesteka zobowiązał się dostarczyć Użytkownikowi zawierającemu Umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
Biznesteka Biznes Teka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańskiej 65/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS0000973333 NIP 7011089674, REGON 522119694, będąca sprzedawcą i usługodawcą.
Cena  wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych wraz z podatkami należnymi, którą Użytkownik składający Zamówienie jest obowiązany zapłacić Biznesteki, a w odniesieniu do Produktu będącego Treścią cyfrową – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz Zamówienia formularz dostępny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik może złożyć Zamówienie w Sklepie,
Formularz Kontaktowy środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt ze Biznesteką.
Informacja handlowa informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną służąca promowaniu Serwisu, Produktów lub
wizerunku osób współpracujących z Serwisem.

Konsument

 

osoba fizyczna zawierająca ze Biznesteką Umowę niezwiązaną
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsultacja usługa dostępna w Sklepie, mogąca być przedmiotem Zamówienia i Umowy, świadczona stacjonarnie lub na odległość, polegająca na odpłatnym indywidualnym poradnictwie prawnym;
Konsultacja bezpłatna  usługa świadczona na odległość w formie telefonicznej, polegająca na nieodpłatnym indywidualnym poradnictwie prawnym, mająca na celu uzyskanie przez Użytkownika wstępnej informacji o sytuacji prawnej i ewentualnej możliwości współpracy;
Konto Użytkownika  usługa Elektroniczna świadczona przez Biznestekę na rzecz Użytkownika, polegająca na umożliwieniu mu indywidualnego dostępu, oznaczonego wybraną nazwą i zabezpieczonego hasłem, przechowująca dane podane przez Użytkownika i historię Zamówień, a także pozwalająca na dostęp do zakupionych Produktów.

Koszyk

 

rozszerzenie Serwisu zawierające informację o Produktach wybranych przez Użytkownika do Zamówienia oraz Cenie, w tym łącznej Cenie Zamówienia i umożliwiające modyfikację Zamówienia oraz dodanie kodu rabatowego.
Metoda płatności sposób płatności internetowych lub cyfrowego odwzorowania
wartości, udostępniany przez Biznestekę w Sklepie, widoczny podczas składania
Zamówienia na etapie Formularza Zamówienia.
Newsletter bezpłatna usługa świadczona przez Biznestekę drogą elektroniczną,
polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Biznestekę, a także Informacje handlowe.

 Produkt

 

prezentowana w Sklepie Treść cyfrowa lub Usługa, która może być
przedmiotem Zamówienia i Umowy

Przedsiębiorca

 

Użytkownik, będący osobą fizyczną, osoba prawną lub jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

 

Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
Przedsprzedaż oferowany w Sklepie, ograniczony czasowo sposób zakupu Treści
cyfrowej, polegający na złożeniu Zamówienia i zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej przed pierwszym udostępnieniem jej do sprzedaży w Sklepie.

Regulamin

 

niniejszy zbiór zadad korzystania z Serwisu, w tym składania zamówień i zawierania Umów oraz świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną. a także prawa i obowiązki Użytkownika, podstępny pod adresem:

www.biznesteka.pl/regulamin

Serwis strona internetowa dostępna pod adresem domeny www.biznesteka.pl wraz z jej rozszerzeniami
Sklep sklep internetowy dostępny w Serwisie, poprzez który Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia.

Szkolenie 

 

Usługa zajęć edukacyjnych organizowanych przez Biznestekę i
prowadzonych w formie stacjonarnej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość; grupowa lub indywidualna, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem Zamówienia i Umowy.
Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej prezentowane w
Sklepie, mogące być przedmiotem Zamówienia i Umowy.
Uczestnik  Użytkownik, który złożył Zamówienia i zawarł z Biznesteką Umowę dotyczącą Usługi.
Umowa umowa pomiędzy Użytkownikiem a Biznesteką, zawarta w następstwie
złożenia przez Użytkownika Zamówienia i jego przyjęcia przez Biznestekę za pośrednictwem Sklepu, dotycząca Produktu lub Produktów, w tym Treści cyfrowych (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) i Usług (umowa o świadczenie usług) prezentowanych w Sklepie
Umowa na odległość umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron umowy z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Usługa prezentowana w Sklepie Usługa niebędąca Usługą cyfrową, która może być przedmiotem Zamówienia i Umowy, w tym w szczególności Szkolenie i Konsultacja;
Usługa cyfrowa  usługę pozwalająca Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
Usługi elektroniczne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Biznestekę, w tym Formularz kontaktowy, Formularz zapisu na Konsultację Bezpłatną, Formularz Zamówienia, Konto Użytkownika, Koszyk, Newsletter, płatności.
Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub Sklepu, w tym składająca Zamówienie i zawierająca Umowę;
Zamówienie oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy na odległość ze Biznesteką.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Biznesteka nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed złożeniem Zamówienia, w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

2. Serwis oraz Sklep prowadzone są przez Biznestekę.

3. W każdej sprawie związanej z zawieraniem Umów możesz skontaktować się z Biznesteką wysyłając e-mail na adres kontakt@biznesteka.pl, korzystając z Formularza kontaktowego w zakładce Kontakt lub dzwoniąc pod numer: 508-034-721

4. Zasady korzystania z Serwisu i Sklepu oraz warunki zawierania Umowy określa niniejszy Regulamin, a w zakresie w nim nieuregulowanym – przepisy obowiązującego prawa polskiego.

5. Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady korzystania z Serwisu,
b) warunki i zasady składania Zamówień,
c) warunki i zasady zawierania i wykonywania Umów,
d) procedurę odstąpienia od Umowy,
e) prawa i obowiązki Biznesteki i Użytkownika,
f) rodzaje i warunki świadczenia Usług Elektronicznych.

6. Za pośrednictwem Sklepu Biznesteka umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.

7. Biznesteka prowadzi sprzedaż swoich Produktów i Usług wyłącznie na terenie Polski.

8. Użytkownik, korzystając z Serwisu i Sklepu, zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Użytkownik nie może złożyć Zamówienia w sposób anonimowy lub używając nieprawdziwych danych osobowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I ZE SKLEPU

1. Biznesteka podejmuje działania i wykorzystuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych w celu zapewnienia w poprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

2. Użytkownik powinien poinformować Biznestekę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach zauważonych w funkcjonowaniu Serwisu.

3. Biznesteka może prowadzić prace techniczne i informatyczne, czasowo ograniczające lub uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu, mające na celu rozwój lub aktualizację Serwisu, w szczególności dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub
usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu.

4. Biznesteka świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatnie Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu i ze Sklepu, w tym:

a) umożliwia złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy, w tym poprzez Konto Użytkownika lub bez zakładania Konta Użytkownika,
b) umożliwienie założenia i utrzymywanie Konta Użytkownika,
c) udostępnia Metody płatności,
d) udostępnia darmowe Treści i Usługi cyfrowe (w tym Newsletter),
e) umożliwia kontakt przez Formularz kontaktowy,
f)umożliwia zapis na Konsultację bezpłatną przez formularz zapisu,
g) dostarcza inne funkcjonalności umożliwiające korzystanie z Serwisu i Sklepu.

5. Biznesteka nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi zasady świadczenia Usług Elektronicznych (niniejszy Regulamin i Regulamin Newslettera) przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

6. Regulamin Newslettera dostępny jest tutaj.

7. W celu korzystania z Usług Elektronicznych, w tym funkcjonalności Serwisu i Sklepu, sprzęt ani oprogramowanie Użytkownika nie muszą spełniać szczególnych warunków technicznych. Wystarczające warunki, niezbędne do korzystania ze Sklepu to:

a) dostęp do Internetu;
b) dowolny aktualny system operacyjny,
c) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer;
d) aktywne konto poczty e-mail,
e) klawiatura lub inne rozwiązanie umożliwiające pisanie.

8. Użytkownik ma możliwość założenia w Serwisie Konta Użytkownika. Na Koncie użytkownika przechowywane są podane przez Użytkownika dane oraz historia jego Zamówień. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika wprowadza dane do logowania: nazwę konta i hasło, których używa do logowania do Konta Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych logowania do Konta Użytkownika przed dostępem osób niepowołanych.

9. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie określonych Usług Elektronicznych w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wpływu na inne Umowy zawarte z Biznesteką.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie określonych Usług Elektronicznych równoznaczne jest z żądaniem jej natychmiastowego rozwiązania.

11. Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych jest bezpłatne i możliwe w każdym momencie.

12. Na wniosek Użytkownika Biznesteka usuwa Konto Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania jego usunięcia.

13. Biznesteka może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

14. W celu zgłoszenia:

a) wystąpienia problemów technicznych z Usługami Elektronicznymi,
b) żądania usunięcia Konta Użytkownika lub rezygnacji z innych Usług Elektronicznych,
c) reklamacji Usług Elektronicznych.

15. Użytkownik może skontaktować się z Biznesteką, wysyłając wiadomość pod adres e-mail kontakt@biznesteka.pl lub korzystając z Formularza Kontaktowego/ formularza reklamacyjnego lub dzwoniąc pod numerem telefonu 508-034-721 Reklamacja może być także złożona na piśmie.

16. Reklamację na Usługi elektroniczne Biznesteka rozpatruje w terminie 14 dni, przesyłając Użytkownikowi odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje
uznaniem reklamacji za zasadną.

17. Do korzystania z Treści i Usług cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

a) dostęp do Internetu,
b) dowolny aktualny system operacyjny,
c) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer;
d) aktywne konto poczty e-mail,
e) w przypadku plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
f) w przypadku plików video: standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
g) w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf., xsl, mobi, pub.

18. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i ze Sklepu w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

19. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

20. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Biznesteki oraz osób trzecich.

§ 4. Produkty i ceny.

 1. Szczegółowe informacje o Produkcie, jego właściwościach oraz Cenie umieszczone są w Sklepie na stronie Produktu.
 2. Informacje o Produkcie prezentowane w Sklepie, w tym opis i Cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Produkty prezentowane w Sklepie to m.in. szablony dokumentów wymagające indywidualnego dostosowania, przeznaczone do samodzielnej edycji. Umowa dotycząca Treści cyfrowych i Usług cyfrowych nie obejmuje konsultacji indywidualnych związanych z zakupionym Produktem. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem o indywidualną poradę pod adresem: kontakt@biznesteka.pl
 4. Produkty prawne, stanowiące Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, nie stanowią indywidualnej porady prawnej ani opinii prawnej i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Mogą one zawierać stanowiska doktryny prawnej oraz osobiste poglądy autora.
 5. Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe są aktualne na dzień nabycia. Biznesteka nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Treści cyfrowych po ich nabyciu przez Użytkownika ani informowania o zmianach, w tym zmianach przepisów prawa, które
  mogą powodować dezaktualizację Produktu. Biznesteka ma jednak prawo oferować odpłatnie lub nieodpłatnie aktualizacje Produktów, o czym informuje Użytkownika przed złożeniem Zamówienia.
 6. Do każdego Zamówienia objętego Umową Biznesteka wystawia fakturę w wersji elektronicznej (imienną lub na firmę), którą wysyła w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia stanowi zgodę na wysłanie faktury w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Formularzy Zamówienia.
 7. Ceny Produktów w Sklepie są podane w polskich złotych i są Cenami brutto, tj. zawierają należny podatek VAT.
 8. Biznesteka zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów, ich wycofywania, wprowadzania nowych Produktów lub Usług oraz czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych ograniczonej lub nieograniczonej grupie Użytkowników. Uprawnienie to nie ma wpływu na złożone Zamówienia i Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany.
 9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, Biznesteka obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie, Biznesteka uwidacznia również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 10.  Biznesteka nie stosuje indywidualnego dostosowania Cen

§ 5. Złożenie zamówienia 

 1. Warunkiem złożenia Zmówienia i zawarcia Umowy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku
  zgody na jakiekolwiek pos tanowienia Regulaminu, Użytkownik powinienpowstrzymać się od złożenia Zamówienia.
 2. Umowa może zostać zawarta po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia i przyjęciugo do realizacji przez Biznestekę na zasadach opisanych poniżej.
 3. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Biznesteki do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub wykonania Usługi na rzecz Użytkownika w zamian za zapłatę Ceny lub – w przypadku Treści cyfrowych i Usług cyfrowych udostępnianych w zamian za podanie danych osobowych – podanie tych danych.
 4. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu.
 5. Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem Konta (zarejestrowany Użytkownik) lub jako Gość (niezarejestrowany Użytkownik). Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się do Konta przed rozpoczęciem składania Zamówienia lub w trakcie.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy w Serwisie wybrać zakładkę „Sklep” lub odpowiednio „Szkolenia” lub „Wzory i e-booki” oraz dokonać wyboru Produktu. Po wciśnięciu w ikonę Produktu, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę
  Produktu. Na stronie Produktu należy dodać Produkt do Koszyka poprzez wciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
 7. Użytkownik zostanie przekierowany do koszyka, gdzie może dodać lub usunąć Produkty oraz zrealizować kupon rabatowy, jeśli go posiada. Może także kontynuować zakupy, powtarzając czynności wskazane w ust. 6. Po wprowadzeniu
  zmian w Koszyku należy wcisnąć przycisk „Aktualizuj koszyk”.
 8. W celu zrealizowania kuponu rabatowego Użytkownik wpisuje kod kuponu rabatowego w przeznaczone do tego pole w Koszyku, a następnie wciska przycisk „Wykorzystaj kupon”.
 9. W koszyku jest podana Cena brutto Produktu.
 10. Po zakończeniu kompletowania Zamówienia Użytkownik przechodzi do Formularza zamówienia, wciskając przycisk „Przejdź do płatności”.
 11. Zarejestrowany Użytkownik może na tym etapie zalogować się do Konta Użytkownika, by Zamówienie zostało przypisane do jego Konta, a Formularz zamówienia został automatycznie uzupełniony danymi Konta. Niezarejestrowany
  Użytkownik wypełnia Formularz zamówienia odpowiednimi danymi.
 12. Po uzupełnieniu Formularza zamówienia Użytkownik wybiera Metodę płatności spośród dostępnych w Sklepie oraz ma możliwość podania informacji dodatkowych do Zamówienia. Podanie danych jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 13. Na etapie Formularza Zamówienia Użytkownik może także stworzyć Konto Użytkownika, zaznaczając pole „Stworzyć konto?”. Po zaznaczeniu tego pola dla Użytkownika automatycznie zostanie Utworzone Konto Użytkownika, którym może
  on zarządzać, przechodząc do zakładki Moje Konto. Po pierwszym zalogowaniu do Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest zmienić hasło do Konta Użytkownika.
 14. Na etapie Formularza Zamówienia Użytkownik, zaznaczając odpowiedni checkbox, składa oświadczenie o zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bądź zrealizowanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od
  Umowy na odległość, skutkujące utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 15. Przez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik potwierdza:                                                                                                  a) zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień,
  b) złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty i wolę złożenia oferty zawarcia z Biznesteką Umowy w zakresie objętym Zamówieniem,
  c) poinformowanie go przez Biznestekę o zasadach przetwarzania danych osobowych,
  d) złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 14 Regulaminu;
  e) poprawność danych w Formularzu Zamówienia,
  f) zgodę na otrzymanie:
  • potwierdzenia złożenia Zamówienia,
  • potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji bądź jego anulowania,
  • potwierdzenia zawarcia Umowy,
  • potwierdzenia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 14,
  • faktury za Zamówienie,w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu;
 16. Po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”:
  a) w przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego – Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i szczegółami Zamówienia, w tym danymi do przelewu bankowego,
  b) w pozostałych przypadkach – Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę operatora Metody płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Sklepu zpotwierdzeniem złożenia Zamówienia i szczegółami Zamówienia.
 17. Płatności przelewem bankowym należy dokonać na konto bankowe Biznesteki prowadzone w Milenium Bank pod numerem 63 1160 2202 0000 0005 2921 2949.
 18. Warunkiem zawarcia Umowy jest skuteczne dokonanie płatności za Zamówienie. Płatność uważa się za dokonaną w chwili uznania konta Biznesteki.
 19. Biznesteka bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 Dni roboczych od otrzymania płatności:
  a) przyjmuje ofertę Użytkownika zawarcia Umowy poprzez przyjęcie Zamówienia do realizacji i wysyła Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zawarcia Umowy i oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 14, na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Użytkownikowi wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
  lub
  b) nie przyjmuje oferty Użytkownika zawarcia Umowy poprzez odmowę przyjęcia Zamówienia do realizacji w całości lub części i wysyła Użytkownikowi informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji w całości lub części. W wyniku anulowania Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta. W takim wypadku Biznesteka niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 19. zwraca Użytkownikowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  20. Biznesteka nie ma obowiązku, lecz przysługuje jej prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia i weryfikacji danych Użytkownika, gdy podał on nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą wątpliwości Biznesteki co do ich prawdziwości. Biznesteka informuje Użytkownika powyższych wątpliwościach w celu ich wyjaśnienia, a Użytkownik zobowiązany jest udzielić niezbędnych w tym celu odpowiedzi.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH

 1.  Dostarczenie Produktu będącego Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową następuje poprzez wysłanie w treści wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 19 pkt a), linku pozwalającego na dostęp do Produktu lub jego pobranie oraz poprzez udostępnienie
  go na Koncie Użytkownika (dla Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika).
 2. Dostarczenie nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w terminie 2 Dni roboczych od tego dnia, chyba że przed złożeniem Zamówienia Biznesteka wyraźnie poinformuje Użytkownika o innym terminie dostarczenia,
  zamieszczając odpowiednią informację w opisie Produktu, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu.
 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 powyżej, Biznesteka niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o tym fakcie oraz o nowym terminie
  dostarczenia. W przypadku braku akceptacji nowego terminu dostarczenia,Użytkow nik ma prawo odstąpić od Umowy bez ponoszenia kosztów.
 4. Limit pobrań Produktu przeznaczonego do pobrania wynosi 3.
 5. Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe mogą być dostępne przez czas ograniczony lub nieograniczony po zawarciu Umowy. Jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest dostępna przez czas ograniczony, Biznesteka wyraźnie informuje o tym Użytkownika
  przed złożeniem Zamówienia.
 6. Treść Cyfrową lub Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść ta lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej lub jej pobranie, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które
  Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Użytkownik lub takie urządzenie, uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 7. Jeżeli Biznesteka nie dostarczyła Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnie z Umową, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wzywa Biznestekę do jej dostarczenia. Jeżeli Biznesteka nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy.
 8. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, o której mowa w § 6 ust. 6 powyżej, jeżeli:
  a) z oświadczenia Biznesteki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub
  b) Użytkownik i Biznesteka uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Biznesteka nie dostarczyła ich w tym terminie.
 9. Biznesteka w czasie trwania Umowy może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową o ile Treść cyfrowa lub Usługi cyfrowej jest dostarczana w inny sposób, niż jednorazowo.
 10. Biznesteka może dokonać zmiany Treści cyfrowej objętej Umową z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jedynie zuzasadnionych przyczyn, do których należą:
  a) konieczność usunięcia ewentualnych błędów,
  b) konieczność wprowadzenia zmian i modyfikacji z przyczyn niezależnych od Biznesteki (np. zmiana prawa, zmiana interpretacji przepisów),
  c) uzasadniona potrzeba Użytkownika.
 11. Biznesteka może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej objętej Umową z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na następujących zasadach:
  a) Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej czasie trwania Umowy,
  b) o każdej zmianie Biznesteka informuje Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały,
  c) jeżeli zmiana Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do tej treści lub korzystanie z niej, Biznesteka informuje Użytkownika z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni, drogą poczty
  elektronicznej na adres Użytkownika wskazany w Zamówieniu, o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach, o których mowa w § 6 ust. 11 lit. d) i e) poniżej;
  d) jeżeli zmiana Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż tazmiana;
   e) uprawnienie, o którym mowa w § 6 ust. 11 lit. d) powyżej nie przysługuje, jeżeli Biznesteka zapewniła Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej w stanie niezmienionym

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO USŁUG (W TYM SZKOLEŃ, KONSULTACJI) oraz KONSULTACJI BEZPŁATNYCH

1. Biznesteka umożliwia Użytkownikowi złożenie w Sklepie Zamówienia na Usługi, w szczególności na Szkolenia oraz Konsultacje na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.

2. Szkolenia indywidualne i Konsultacje stanowią Usługę, o której mowa w art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.

3. Użytkownik, wyrażając zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, traci prawo do odstąpienia od Umowy w wykonanej części.

4. Wykonanie Umowy o świadczenie Usług odbywa się poprzez:
a) w przypadku Usług świadczonych on-line – wykonanie usługi on-line w sposób i w terminie wskazanym w opisie Usługi lub uzgodnionym z Użytkownikiem,
b) w przypadku Usług świadczonych stacjonarnie – wykonanie Usługi stacjonarnie w miejscu i terminie wskazanym w opisie Usługi lub uzgodnionym z Użytkownikiem.

5. Brak uiszczenia Ceny za Usługę, niewzięcie udziału w Szkoleniu oraz niestawienie się na Konsultacji, nie są jednoznaczne z rezygnacją.

6. Prawidłowe wykonanie przez Biznestekę Umowy o świadczenie Usługi lub gotowość jej wykonania pod nieobecność Użytkownika z przyczyn niezależnych od Biznesteki, są równoznaczne z należytym wykonaniem Umowy (spełnieniem świadczenia) przez Biznestekę.

7. W przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Użytkownik jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach Usługi.

8. W przypadku, gdy Biznesteka z przyczyn losowych nie będzie mogła zapewnić realizacji Usługi w uzgodnionym terminie, Biznesteka zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji Usługi i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Użytkownika, co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem.

9. Szczegółowe zasady dotyczące Szkoleń:
a) Forma, czas i miejsce przeprowadzenia Szkolenia są podane każdorazowo w opisie Szkolenia w Sklepie,
b) Istnieje możliwość zmiany zgłoszonego do Szkolenia uczestnika z tej samej organizacji, nie później jednak niż 2 dni przed terminem Szkolenia,
c) Biznesteka zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia, z przyczyn niezależnych od Biznesteki. W takiej sytuacji Biznesteka zaproponuje nowy termin Szkolenia. W braku możliwości wzięcia udziału przez uczestników Szkoleniu w nowym terminie, Biznesteka zwróci cenę Szkolenia,
d) Składając Zamówienie na Szkolenie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych w celu promocji i reklamy działalności Biznesteki, w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez uczestnika odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Biznesteki, kontakt@biznesteka.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku znajdują się w polityce prywatności.

10. Szczegółowe zasady dotyczące Konsultacji i Konsultacji bezpłatnych:
a) Biznesteka udostępnia techniczną możliwość zakupu Konsultacji/umówienia się na Konsultację bezpłatną za pośrednictwem Serwisu, jednak nie jest odpowiedzialna za wykonanie tych Usług. Odpowiedzialność Biznesteki ogranicza się do świadczenia usług elektronicznych związanych z umożliwieniem skutecznego zakupu Konsultacji w Sklepie/umówienia się na Konsultację bezpłatną,
b) wykonawcą Usługi Konsultacji/Konsultacji bezpłatnej, sprzedającym oraz podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za jej prawidłową realizację jest MBA Law Kancelaria Adwokacka Magdalena Biedrzycka Adwokat, ul. Mokotowska 46 A lok. 2, 00-543 Warszawa, kancelaria@mbalaw.pl, tel. +48 503 023 588 (dalej: „Kancelaria”),
c) Konsultacja jest świadczona przez Kancelarię odpłatnie, w wymiarze 30 lub 60 minut, w terminie uzgodnionym z Kancelarią w ustalony z Użytkownikiem sposób,
d) Konsultacja bezpłatna jest świadczona przez Kancelarię nieodpłatnie, telefonicznie, w wymiarze 15 minut, w terminie uzgodnionym z Kancelarią. Na konsultację bezpłatną Użytkownik może zapisać się korzystając z formularza dostępnego na stronie https://biznesteka.pl/bezplatna-konsultacja-prawna/, Użytkownik może skorzystać z jednej Konsultacji bezpłatnej, Kancelaria może odmówić udzielenia Konsultacji bezpłatnej bez podania przyczyny,
e) Termin Konsultacji/Konsultacji bezpłatnej może zostać ustalony na min. 48 h od zaksięgowania płatności,
f) Po zaksięgowaniu płatności za Konsultację/otrzymaniu zgłoszenia na Konsultację bezpłatną, Kancelaria kontaktuje się z Użytkownikiem w celu umówienia terminu na podany przez niego w formularzu adres e-mail/numer telefonu,
g) Konsultacja w terminie krótszym niż 48 h jest płatna podwójnie, a możliwość jej przeprowadzenia zależy od potwierdzenia Kancelarii,
h) Konsultacja i Konsultacja bezpłatna objęte są tajemnicą adwokacką/radcowską,
i) Kancelaria, wykonując usługę Konsultacji, dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności i przestrzega zasad etyki zawodowej adwokatów/radców prawnych. Kancelaria świadczy usługę na podstawie informacji i materiałów, w tym dokumentów, przedstawionych przez Użytkownika. Kancelaria nie odpowiada za ewentualne błędy, zaniedbania i pominięcia w przedstawianiu okoliczności sprawy, której dotyczy Konsultacja i materiałów, w tym dokumentów, leżące po stronie Użytkownika. Kancelaria nie gwarantuje osiągnięcia przez Użytkownika konkretnych rezultatów, które są uwarunkowane czynnikami niezależnymi od Kancelarii i nie ponosi odpowiedzialności za ich osiągnięcie bądź nieosiągnięcie. Ostateczna decyzja w sprawie zastosowania bądź niezastosowania się do rekomendacji Kancelarii należy do Użytkownika.
j) we wszelkich sprawach związanych z Konsultacją/Konsultacją bezpłatną, należy się kontaktować z Kancelarią.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

 1. Biznesteka zobowiązana jest dostarczyć Użytkownikowi zawierającemu Umowę o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zgodne z Umową.
 2. Poniższe postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. W stosunku do pozostałych Użytkowników postanowień tych nie stosuje się.
 3. W zakresie odpowiedzialności za zgodność Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych z Umową stosuje się obowiązuje przepisy Ustawy o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 4. Zgodność Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową ocenia się z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta (art. 43k. ust. 1 i 2).
 5. Biznesteka jest odpowiedzialny za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili oraz za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił i ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana.
 6. Brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową Użytkownik może zgłosić w dowolnej formie, w tym:
  a) pisemnie na adres: ul.Bluszczańska 65/26, 00-712 Warszawa,
  b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@biznesteka.pl
 7. Zgłoszenie zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), informację jakiego Produkty dotyczy zgłoszenie oraz żądania Użytkownika.
 8. Biznesteka rozpoznaje zgłoszenie i informuje Użytkownika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni, przesyłając Użytkownikowi odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.
 9. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia jej do zgodności z Umową.
 10. Biznesteka może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Biznesteki.
 11. Biznesteka doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w terminie do 14 dni od chwili, w której została poinformowana przez Użytkownika o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 12. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Biznesteka.
 13. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Użytkownik może także złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Biznesteka odmówiła doprowadzenia do zgodności Treści cyfrowej z Umową zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu,
  b) Biznesteka nie doprowadziła Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu,
  c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Biznesteka próbowała doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrowa do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu.
  e) z oświadczenia Biznesteki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 14. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnej z Umową. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny uwzględnia się czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową.
 15. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści lub Usługi cyfrowej cyfrowej z Umową jest istotny.
 16.  Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa była doręczona Użytkownikowi na materialnym nośniku, Biznesteka może żądać zwrotu tego nośnika w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy. Użytkownik zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Biznesteki.
 17. Biznesteka jest zobowiązana do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
 18. Biznesteka zwraca Użytkownikowi Cenę należną wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu Ceny.
 19. Biznesteka dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9.REKLAMACJA USŁUG

 1. Reklamację na Usługę Użytkownik może złożyć w terminie 14 dni od jej wykonania, w dowolnej formie, stosownie do treści § ust. 6 i 7.
 2. Użytkownik powinien określić w treści reklamacji żądanie reklamacyjne (ponowne wykonanie Usługi / części Usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne żądanie).
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Jeżeli reklamacja nie będzie zawierać tychże danych Biznesteka może zobowiązać Użytkownika do jej uzupełnia pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.

Reklamacja powinna zostać wysłana:

a)pisemnie na adres: ul. Bluszczańska 65/26, 00-712 Warszawa,

b) w formie elektronicznej na adres: kontakt@biznesteka.pl

4. Po otrzymaniu reklamacji Biznesteka niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie drogą elektroniczną na podany adres elektroniczny.

5. W zakresie rozpoznania reklamacji § 8 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Odstąpienie od umowy 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej Treści cyfrowych i Usług cyfrowych przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, dalej łącznie zwanymi Konsumentem.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, którzy zawarli ze Biznesteką Umowę na odległość, mogą w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

a) o dostarczanie Produktów, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Biznestekę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

b) o świadczenie Usług, jeżeli Biznesteka wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Biznestekę utraci prawo odstąpienia od Umowy albo Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zalogował się w celu uczestniczenia w wybranym Szkoleniu.

c) o świadczenie Usługi, której wykonywanie – za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub w jakikolwiek inny sposób przedstawiający jednoznaczne oświadczenie w dowolnej formie, w tym:

a) pisemnie na adres: ul. Bluszczańska 65/26, 00-712 Warszawa,

b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@biznesteka.pl

5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest poinformowanie Biznesteki o skorzystaniu z przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Biznesteka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

7. Biznesteka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest uiścić część lub całość umówionej Ceny Usługi zrealizowanej do chwili odstąpienia od Umowy, obliczoną proporcjonalnie do zakresu zrealizowania Usługi.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 

§ 11. Przedsprzedaż i akcje promocyjne

 1. Biznesteka jest uprawniona do organizowania Przedsprzedaży wybranych Produktów.
 2. Zamówienia na Produkty objęte Przedsprzedażą Użytkownik składa w sposób opisany w § 5 Złożenie Zamówienia.
 3. Przedsprzedaż nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, chyba że Biznesteka wyraźnie wskazał inaczej w opisie.
 4. Biznesteka wyraźnie informuje Użytkownika przed zawarciem Umowy o objęciu danego Produktu Przedsprzedażą ze wskazaniem przybliżonej daty realizacji Umowy.
 5. Możliwość skorzystania z danej Przedsprzedaży lub Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu.
 6. Dostarczenie Produktu lub wykonanie Usługi objętej Przedsprzedażą nastąpi w terminie określonym przez Biznestekę, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub inne warunki Przedsprzedaży z zastrzeżeniem, że Biznesteka w uzasadnionych przypadkach może zmienić zadeklarowaną datę realizacji Umowy. O ewentualnej zmianie daty realizacji Umowy objętej Przedsprzedażą lub innych warunków Przedsprzedaży Biznesteka poinformuje Użytkownika na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia.
 7. Użytkownik, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który nie akceptuje zmian, o których mowa w ust. 7. powyżej, może odstąpić z Umowy zawartej w ramach Przedsprzedaży. W sytuacji odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Biznesteka jest uprawniony do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu wybranym Użytkownikom lub Grupom Użytkowników rabatu kwotowego lub procentowego na wybrany Produkt lub grupę Produktów.
 9. Akcje promocyjne obowiązują przez określony czas wskazany przez Biznesteką lub do odwołania.
 10. Szczegółowe zasady akcji promocyjnej zostaną każdorazowo opisane w regulaminie danej akcji promocyjnej.

§ 12. Opinie

 1. Biznesteka może umożliwić Użytkownikom zapoznanie się z opiniami innych Użytkowników w Serwisie, w Sklepie i na kontach Biznesteki w mediach społecznościowych. Biznesteka zapewnia, że opinie są zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Produktu, poprzez wysyłanie prośby o wystawienie opinii na temat zakupionego Produktu jedynie do Użytkowników, z którymi zawarta została Umowa.
 1. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii przez osoby inne niż określona w ust. 2. powyżej.
 2. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny z dobrymi obyczajami oraz netykietą, rozumianą jako zbiór zasad poprawnego i bezpiecznego zachowania w Internecie.
 3. Biznesteka może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik może zgłosić Biznesteki opinię do weryfikacji. W następstwie zgłoszenia, Biznesteka dokona weryfikacji zgłoszenia w terminie 14 dni.
 5. W przypadku zamieszczenia opinii niezgodnej z Regulaminem, Biznesteka może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§ 13. Prawa autorskie, licencja 

 1. Wszelkie materiały, Produkty oraz Usługi udostępniane przez Biznestekę w Sklepie Internetowym oraz na Stronie internetowej stanowią własność intelektualną Biznesteki i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zatem korzystają z przewidzianej tam ochrony prawnej.
 2. Biznesteka w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu. Użytkownik w ramach zawartej ze Biznesteką Umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie zapisu utworu techniką cyfrową w pamięci komputera lub innego czytnika danych, wydruku na własne potrzeby; trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową.
 3. Licencja nie obejmuje prawa Użytkownika do:

a) odpłatnego lub nieodpłatnego przekazywania prawa do korzystania z Produktu lub Usługi lub jego części innym osobom, dzierżawy, licencjonowania, najmu, użyczania lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób;

b) kopiowania w całości lub w części na potrzeby inne niż własny użytek;

c) tworzenia w oparciu o Produkt lub Usługę własnego produktu elektronicznego lub jego części, produktów pochodnych;

d) publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji,

4. Licencja udzielana jest przez Biznestekę bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu zawartego na Stronie Internetowej.

5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawarte jest w Cenie Produktu lub Usługi dokonanej przez Użytkownika.

6. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów lub jakichkolwiek innych treści stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Biznesteka może także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 14. Siła wyższa

 1. W czasie trwania siły wyższej, Biznesteka zwolniona będzie od wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Biznesteki, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. Biznesteka uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym Użytkownika, w sytuacji, w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie umowy.

§ 15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest uprawniony do skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Biznesteką;

c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców, którzy zmierzają do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 16. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Biznesteka, tj. Biznes Teka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( 00-712) przy ul. Bluszczańskiej 65/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS0000973333 NIP 7011089674, REGON 522119694, e-mail kontakt@biznesteka.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia innych działań.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy lub podjęcia innych działań z nią związanych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej tj. od dnia 01.01.2023 r.
 2. Biznesteka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. zmiana polityki lub technologii, rozwój Serwisu, zmiana prawa, wprowadzenie nowych Produktów do Sklepu.
 3. O zmianach Regulaminu Biznesteka poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika są informowani o zmianach w Regulaminie drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany na Koncie Użytkownika.
 4. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają możliwości podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.