Polityka prywatności

Witaj w Polityce Prywatności serwisu Biznes Teka! Szanujemy Twoją prywatność, dlatego w tym dokumencie informujemy Cię jakie Twoje dane osobowe, na jakich zasadach i według jakich procedur przetwarzamy jako Administrator, gdy korzystasz z serwisu Biznes Teka i z naszych usług.

Pamiętaj, że korzystanie z serwisu Biznes Teka jest dobrowolne, podobnie jak przekazywanie nam Twoich danych. Niektóre dane są jednak konieczne dla prawidłowego świadczenia przez Biznes Tekę usług na Twoją rzecz, w tym zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu. Żadnych Twoich danych nie gromadzimy jednak przed wyrażeniem przez Ciebie zgody.

1. Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich Danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

2. Znaczenie pojęć

Użyte w tym dokumencie pojęcia oznaczają:

 • Administrator lub My (odmieniane we wszelkich formach i przypadkach) – Biznes Teka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańska 65/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000973333, NIP 7011089674, REGON 522119694, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł; jako podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;
 •  Dane osobowe –wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, itp.;
 • Newsletter – realizowana przez Administratora na rzecz Użytkownika, bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej informacje o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, a także informacje handlowe i marketingowe;
 • Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
 • Polityka– niniejsza Polityka prywatności dostępna pod adresem https://biznesteka.pl/polityka-prywatnosci/;
 • Przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://biznesteka.pl/;
 • Użytkownik lub Ty (odmieniane we wszelkich formach i przypadkach) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.

3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe 

Przetwarzanie Twoich Danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami RODO, co oznacza:

 • zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub 9 RODO (zasada legalności),
 • w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności),
 • w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości),
 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu),
 • w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych),
 • przy uwzględnieniu ich prawidłowości i uaktualniania w razie potrzeby (zasada prawidłowości),
 • przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania),
 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).

Dostęp do Twoich Danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania. Współpracujemy jedynie z osobami i podmiotami, które zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa Przetwarzania danych.

4. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Ta Polityka ma zastosowanie do wszelkich czynności dokonywanych przez Administratora, będących Przetwarzaniem danych, w tym także na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych osobowych lub udostępnienia Danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu i z naszych usług, jako Administrator, przetwarzamy Twoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także możemy przetwarzać dane, które nie zawierają Twoich danych kontaktowych, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Serwisu, np. adresy IP, identyfikatory internetowe, dane uzyskiwane z plików cookies. W połączeniu z innymi danymi, dane te mogłyby potencjalnie umożliwiać identyfikację Użytkownika. Wykorzystujemy je w celu umożliwienia identyfikacji sesji Użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych. Szczegółowe cele Przetwarzania danych opisane zostały w pkt. 6. Polityki.

5. Sposób zbierania danych osobowych

Większość przetwarzanych przez nas Danych osobowych, to dane pochodzące od samego Użytkownika, podane w procesie zakupu, zapisu do Newslettera, zakładania konta Użytkownika w Serwisie, w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług itp. Przetwarzamy także publiczne dane kont/profili, z których korzystasz, wchodząc w interakcje z nami przez platformy społecznościowe. Pozostałe przetwarzane Dane osobowe są to dane zbierane automatycznie, służące celom analitycznym, statystycznym oraz w celu dopasowania usług do potrzeb Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, czasu i podstaw Przetwarzania danych oraz obowiązku bądź dobrowolności ich podania opisane zostały w pkt. 6. Polityki.

 6. CELE, ZAKRES, PODSTAWY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas Przetwarzania danych zależy głównie od celu Przetwarzania danych. Co do zasady Dane osobowe przetwarzamy przez czas korzystania z usług/realizowania danego celu Przetwarzania danych, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, czasu obowiązkowego przechowywania Danych osobowych oraz do celów analitycznych i statystycznych. Niektóre Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu (np. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki Newslettera), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda – do momentu jej wycofania.

W tabeli zostały opisane szczegółowe cele oraz zasady Przetwarzania danych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu, jego funkcjonalności i z naszych Usług.

Cel przetwarzania Zakres danych Czas przetwarzania Wymóg lub dobrowolność podania danych Podstawa prawna
1. Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług (w tym usług prawnych oraz szkoleń stacjonarnych i on-line) lub dostarczenie treści cyfrowych/usług cyfrowych

Dane niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia: imię, nazwisko, nazwa kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. Opcjonalnie: numer NIP, nazwa firmy.

Przetwarzamy także numer IP, z którego dokonano zamówienia oraz dane identyfikujące zamówienie.

W zależności od tego jakiego świadczenia dotyczy umowa, możemy przetwarzać także inne, podane przez Ciebie Dane osobowe.

Przez czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (w tym usług prawnych oraz szkoleń stacjonarnych i on-line) lub dostarczenie treści cyfrowych/usług cyfrowych).
2. Zawarcie umowy o założenie i prowadzenie konta użytkownika oraz świadczenie usługi utrzymania konta użytkownika Adres e-mail niezbędny do założenia konta użytkownika oraz – w celu zawierania umów i korzystania z usług za pomocą konta – dane rozliczeniowe: imię, nazwisko, nazwa kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. Opcjonalnie: numer NIP, nazwa firmy. Przez czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia i utrzymywania konta użytkownika. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o założenie i prowadzenie konta użytkownika).
3. Obsługa zgłoszenia reklamacyjnego i odstąpienia od umowy Dane osobowe zawarte w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej lub realizacji prawa do odstąpienia od umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązków księgowo – podatkowych i w celach archiwalnych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego i realizacji prawa do odstąpienia od umowy. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego Administratora. tj. rozpoznania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego i realizacja prawa do odstąpienia od umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami dotyczącymi odstąpienia od umowy i odpowiedzialności za zgodność z umową.
4. Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczanie Newslettera

Imię, adres poczty elektronicznej.

 

Przez czas realizacji umowy, do momentu rezygnacji z subskrypcji Newslettera i następnie w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń oraz w celu możliwości wykazania legalności zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Newslettera. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy (brak możliwości otrzymywania Newslettera).

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Newslettera)

oraz

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. marketingu bezpośredniego)

oraz zgoda na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

5. Obsługa korespondencji, w tym wiadomości e-mail, korespondencji tradycyjnej, formularza kontaktowego i komunikatorów na platformach społecznościowych Adres poczty elektronicznej oraz inne dane podane w treści korespondencji. Przetwarzamy także numer IP, z którego wysłano wiadomość. Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych, dla udokumentowania przebiegu wymiany korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wiadomość. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania kontaktu korespondencyjnego i uzyskania odpowiedzi na wiadomość.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona dobrowolnym działaniem – wysłaniem wiadomości)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie).

6. Dodawanie opinii i komentarzy w Serwisie

Adres email, imię i nazwisko lub nazwa użytkownika, opcjonalnie nazwa witryny internetowej użytkownika.

Przetwarzamy także numer IP, z którego opublikowano opinię.

Przez czas publikacji w serwisie lub do czasu wycofania zgody na publikację, a następnie w celach archiwalnych, dla ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z komentarzem/opinią lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do opublikowania opinii/komentarza. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości opublikowania opinii/komentarza. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona dobrowolnym działaniem – dodaniem opinii/komentarza).
7. Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu sprzedaży: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, numer NIP. Przez wskazany prawem czas obowiązkowego przechowywania dokumentacji innej niż dokumentacja podatkowo – księgowa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją obowiązków księgowych i podatkowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania faktury i realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży i otrzymania dokumentu sprzedaży. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek Administratora wynikający z przepisów podatkowych i księgowych).
8. Marketing własny, w tym targetowanie reklam Anonimowe dane analityczne i statystyczne zgromadzone przez zewnętrzne narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie. Do czasu osiągnięcia celu Przetwarzania danych. x art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizowaniu działań marketingowych).
9. Cele archiwalne i dowodowe, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Archiwizacją mogą, ale nie muszą być objęte wszystkie dane podane w niniejszej tabeli, związane z określoną umową zawartą między Użytkownikiem a Administratorem, mogące rodzić w przyszłości określone roszczenia. Do czasu przedawnienia roszczeń z poszczególnych tytułów. X art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).
10. Zarządzanie Serwisem i stronami Administratora na platformach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube (jedynie w zakresie, w jakim Administrator jest odpowiedzialny za zarządzanie tymi stronami) Dane publicznie dostępne wskazane w profilu Użytkownika na platformie społecznościowej, w tym potencjalnie wizerunek dane zawarte w treści ewentualnej korespondencji, w tym e celu nawiązania ewentualnej współpracy; w przypadku serwisu: IP użytkownika i dane dotyczące zachowania Użytkownika w Serwisie. Przez czas dostępności tych danych w publicznym profilu Użytkownika na danej platformie społecznościowej i w ramach tej platformy oraz do czasu usunięcia przez Użytkownika korespondencji wysyłanej za pośrednictwem platform społecznościowych. X art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymaniu i obsłudze serwisu oraz prowadzeniu stron Administratora na platformach społecznościowych, a także wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami serwisu i platform społecznościowych).
11. Analiza i statystyka zachowania Użytkownika w Serwisie Anonimowe dane statystyczne o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, a w przypadku zalogowanego Użytkownika również dane konta Użytkownika. Do czasu osiągnięcia celu Przetwarzania danych. X art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie informacji o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, w tym zbieranych automatycznie jak Google Analytics, Cookies lub Meta Pixel) w celu optymalizacji działań Administratora,  w tym działań marketingowych i reklamowych).
12. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym tworzenie rejestrów wynikających z RODO) Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych związanych z ochroną Danych osobowych, w zależności od rodzaju obowiązku i zakresu danych niezbędnych do jego wykonania. Do czasu osiągnięcia celu Przetwarzania danych oraz w celach dowodowych. X

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych)

oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu wykazania przestrzegania p Administratora obowiązków związanych z ochroną Danych osobowych.

13. Wykorzystywanie cookies w Serwisie Adres IP oraz dane o zachowaniu Użytkownika w Serwisie. Do czasu wycofania zgody lub utraty znaczenia Przetwarzania danych. X art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika).

 

Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na Przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie jego zgody lub wnieść sprzeciw wobec Przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

W stosunku do Danych osobowych przetwarzanych w celach dowodowych, termin przedawnienia roszczeń określony jest przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

W związku z prowadzoną przez nas działalnością i w celu zapewnienia realizacji naszych usług na najwyższym poziomie, w niektórych obszarach korzystamy ze wsparcia podmiotów trzecich, głównie z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lecz nie tylko, które starannie dobieramy. Każdy podmiot, z którym współpracujemy, zapewnia ochronę Danych osobowych zgodną z obowiązującym prawem, w tym przepisami RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Polityki, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten ma charakter bezterminowy i pozostaje aktualny także po ustaniu współpracy.

W sytuacjach, gdy jest to wymagane przepisami prawa, zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W zakresie działalności Administratora, nasi pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do przestrzegania powyższych zasad przy przetwarzaniu udostępnianych im Danych osobowych.

Odbiorcami Danych osobowych przetwarzanych przez nas są:

 • hostingodawca,
 • podmiot zapewniający system do wystawiania faktur,
 • biuro rachunkowe,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • serwisy społecznościowe, na których prowadzimy konta,
 • system do wysyłki newslettera,
 • dostawcy narzędzi i rozwiązań informatycznych.

Odbiorcami danych mogą być także:

 • podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi technicznej, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • podmioty świadczące usługi IT, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • inni podwykonawcy, jeżeli zakres powierzonych im zadań wymaga dostępu do Danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w państwach trzecich (Google LLC, Meta). Niektóre Twoje dane osobowe mogą więc być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają ochronę Danych osobowych i procedury bezpieczeństwa zgodne z wymogami RODO. Z informacjami na temat ochrony danych osobowych tych podmiotów możesz zapoznać się klikając w odpowiedni link: Google LLC; Meta.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH, PROFILOWANIE

Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi i technologii śledzących (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w inny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Zebrane informacje pozostają anonimowe i nie są zestawiane z innymi Twoimi danymi osobowymi w sposób umożliwiający identyfikację. Wyjątek, kiedy identyfikacja jest możliwa, stanowi sytuacja, gdy posiadasz konto użytkownika w Serwisie. W dalszym ciągu pozostaje to jednak bez istotnego wpływu na Ciebie. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie Twoich danych celem dostosowania wyświetlanych Ci treści i oferowanych produktów do Twojego profilu Użytkownika i Twoich preferencji.

9.TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO, masz prawo do:

 • otrzymania potwierdzenia o przetwarzaniu danych oraz informacji stanowiących obowiązek informacyjny (art. 15 ust. 1 RODO),
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 18 ust. 1 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia. Nie uprawnia także do żądania usunięcia danych przetwarzanych w celach archiwalnych i dowodowych,
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia nie przysługują bezwzględnie, w niektórych sytuacjach podlegają bowiem ograniczeniom, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 • wysyłając e-mail na adres: kontakt@biznesteka.pl lub
 • pisemnie na adres: Biznes Teka sp. z o.o., ul. Bluszczańska 65/26, 00-712 Warszawa

W treści wiadomości wskaż żądanie oraz uzasadnij je. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni.

Możesz także cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia. Cofniecie zgody nie uprawnia do żądania usunięcia danych przetwarzanych w celach archiwalnych i dowodowych.

10. Pliki cookies i technologie śledzące

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i służą realizacji określonych celów, w zależności od rodzaju plików. Pliki te przeznaczone są do prawidłowego korzystania z Serwisu (dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu); w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; do celów analitycznych i statystycznych (pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości), celów reklamowych. Cookies mogą być odczytywane przez nasz system (cookies własne) lub systemy podmiotów trzecich (cookies zewnętrzne). Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki (cookies sesyjne) lub przechowywane dalej, w celu zapamiętania Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie w Serwisie (cookies trwałe). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 •  funkcjonalne pliki cookies, konieczne do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej;
 •  statystyczne pliki cookies, służące zbieraniu danych statystycznych;
 • marketingowe pliki cookies, służące tworzeniu profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

Serwis wykorzystuje następujące narzędzia używające plików cookies i technologie śledzące podmiotów trzecich:

 • wtyczki społecznościowe:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

Tik Tok – https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL,

LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

11. Zgoda na cookies i ustawienia cookies 

Podczas pierwszej wizyty, Serwis wyświetla informację o cookies wraz z możliwością zmiany ustawień przeglądarki. Brak działania i dalsze korzystanie z Serwisu są równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies (wszystkich lub tylko niektórych). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Musisz jednak wiedzieć, że wyłączenie lub ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, w tym uniemożliwić Ci prawidłowe korzystanie z tych funkcjonalności.  Możesz także korzystać z trybu incognito przeglądarki, wówczas historia Twojej wizyty w Serwisie nie zostanie zapisana, a wszystkie pliki cookies utworzone podczas wizyty w Serwisie w trybie incognito zostaną usunięte wraz z zamknięciem przeglądarki.

12. Logi serwera 

Korzystanie z Serwisu związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera przechowującego dane Serwisu. Każde takie zapytanie przechowywane jest w logach serwera na tym serwerze. Logi służą administrowaniu Serwisem i obejmują: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi nie służą identyfikacji Użytkownika i nie są nikomu udostępniane.

13. Newsletter

 

Dostawcą usługi Newsletter w ramach Serwisu jest:

– MailerLite z siedzibą w Irlandii. Aby poznać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez MailerLite, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną tutaj.

– GetResponse z siedzibą w Gdańsku. Aby poznać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez MailerLite, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną tutaj. 

Podanie Twoich Danych osobowych w formularzu zapisu do Newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia tej usługi (otrzymywania Newslettera). Dane, które przekażesz mi w związku z zapisem do Newslettera (imię, adres e-mail), będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz marketingu produktów i usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 lit. f RODO), a także w celach archiwalnych i dowodowych.
Możesz wycofać zgodę na dostarczanie Newslettera przez wypisanie się z Newslettera, używając przycisku zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newsletter lub przesyłając do nas takie żądanie na adres kontakt@biznesteka.pl. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych.

14. Własność intelektualna

Wszelkie materiały, w tym także treści, produkty, usługi, znaki graficzne, udostępniane w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów trzecich (w tych przypadkach posiadamy stosowne uprawnienia do korzystania z nich) i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zatem korzystają z przewidzianej tam ochrony prawnej. Korzystanie z tych materiałów, wykraczające poza dozwolony użytek osobisty, stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Aktualizacja polityki prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki w szczególności w sytuacji, gdy wymaga tego rozwój Serwisu, technologii czy zmiana przepisów prawa. Twoje Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualną na moment przetwarzania Polityką.
Data publikacji:

Wersje archiwalne Polityki: link do poprzedniej wersji