Czy wiecie Państwo, że umowa pożyczki ze wspólnikiem spółki z o.o. to jedna z najpopularniejszych form finansowania działalności biznesowej? Korzystając z niej należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach, aby nie narazić się na problemy prawne.

Po pierwsze, umowa pożyczki powinna być zwarta przynajmniej w formie dokumentowej, a najlepiej w formie pisemnej. Jest to wymóg jedynie dla celów dowodowych, jeśli nie zachowamy formy dokumentowej umowa nadal jest ważna, ale może mieć to negatywne skutki podczas ewentualnego postępowania sądowego. Ponadto, zawarta umowa powinna określać dokładną kwotę pożyczki, termin jej spłaty oraz wysokość odsetek najlepiej według zasad określonych dla instytucji tzw. „safe harbour”. Idealnie, gdyby zostało również jasno określone na co pożyczka jest udzielana, ze względu na wyłączenia z art. 16 ust 1 pkt. 13f ustawy i CIT .

Po drugie, ważne jest uzyskanie wymaganych zgód na zaciągnięcie pożyczki od Zgromadzenia Wspólników oraz wyznaczenie pełnomocnika dla Spółki, jeżeli wspólnik udzielający pożyczki jest także członkiem zarządu Spółki. Uzyskanie zgody w postaci uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest wymagane także, gdy kwota pożyczki przekracza dwukrotnie kapitał zakładowy spółki.

Zapraszamy do przeczytania artykułu i skorzystania z gotowego wzoru umowy pożyczki oraz potrzebnych zgód i dokumentów wraz z instrukcją. Wszystko w jednym miejscu, dla Państwa wygody. Nie warto ryzykować bezpieczeństwa Spółki, pozwólcie nam sobie pomóc.

artykuł aktualny na 2024

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest umowa pożyczki i dlaczego pożyczka dla Spółki od jej wspólnika jest dobrym sposobem na finansowanie działalności spółki?
 • Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje udzielenie pożyczki przez wspólnika?
 • Czy zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników?
 • Czym jest instytucja „safe harbour” i w jaki sposób wiąże się z umową pożyczki od wspólnika?
 • Jakie są najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać zawierając umowę pożyczki ze wspólnikiem?
 • Jakie są najczęstsze pytania przedsiębiorców dotyczące umowy pożyczki?

Czym jest umowa pożyczki i dlaczego pożyczka dla Spółki od jej wspólnika jest dobrym sposobem na finansowanie działalności spółki?

Instytucja umowy pożyczki została określona w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego

§ 1 Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Pożyczka może stanowić optymalne rozwiązanie, jeżeli chcecie Państwo dokapitalizować spółkę. Co ciekawe w prawie polskim umowa pożyczki jest zobowiązaniem, czyli nawet niewykonana niesie ze sobą skutki podatkowe. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem zawarcia umowy, bez znaczenia ma moment jej wykonania.

Jakie są plusy umowy pożyczki?

 • ma charakter zwrotny,
 • szczególe warunki udzielania pożyczki można zawrzeć już w umowie spółki, co może ułatwić całą procedurę,
 • jeżeli spółka osiąga zysk to zamiast wypłacać go jako dywidendę można dokonać zwrotu udzielonej pożyczki wspólnikowi, co będzie korzystniejsze podatkowo. Zyskiem dla wspólnika będą ustalone w umowie pożyczki odsetki,
 • odsetki od pożyczki stanowią koszty uzyskania przychodu (KUP) z zastrzeżeniem art. 16 ust 1 pkt. 13f ustawy o CIT . Dywidenda nigdy nie jest kosztem podatkowym,
 • jest łatwa do wdrożenia – wystarczy przygotować umowę wraz z odpowiednią zgodą Zgromadzenia Wspólników i przelać środki. Nie jest wymagana zmiana umowy spółki, udziału notariusza, ani rejestracji w KRS (pamiętajcie – w przypadku spółek jednoosobowych będzie wymagany akt notarialny, chyba że mamy co najmniej 2 członków zarządu),
 • a przede wszystkim jest w zasadzie neutralna pod względem podatkowym.

Dla porównania:

W odróżnieniu od pożyczki, wkład pieniężny wniesiony na kapitał zakładowy spółki nie ma charakteru zwrotnego tak jak pożyczka. Wkład wniesiony do spółki z o.o. jest praktycznie niemożliwy do odzyskania w trakcie trwania spółki. Wynika to wprost z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych art. 198, który zabrania zwrotu wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części, ani zgodnie z art. 190 nie mogą pobierać odsetek od wniesionych wkładów ani od przysługujących wspólnikowi udziałów.

Wkład do spółki wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i co do zasady poprzedzony będzie koniecznością dokonania zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Jakie są wady umowy pożyczki od wspólnika do spółki z o.o.?

 • pożyczka jest zobowiązaniem i będzie ujawniona w sprawozdaniu finansowym w części pasywa, co wpływa na ocenę rentowności Spółki np. przez bank oraz ewentualnych inwestorów,
 • w razie upadłości spółki wspólnicy – pożyczkodawcy – jako wierzyciele spółki spłacani są na samym końcu, jako należący do czwartej (ostatniej) kategorii dłużników zgodnie z art. 342 ustawy Prawo upadłościowe.

 

Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje udzielenie pożyczki przez wspólnika?

Generalnie umowy pożyczki podlegają pod regulację Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jednakże są sytuacje związane ze szczególnym statusem stron umowy pożyczki, które sprawiają, że dana umowa pożyczki będzie podlegała pod Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).

 

 

Zgodnie z ustawą o PCC, pożyczkobiorca jest obowiązany do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 0,5% wartości umowy pożyczki. Dobra wiadomość jest taka, że Spółka jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku PCC od umowy pożyczki, jeżeli pożyczka ta została udzielona przez jej wspólnika! W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano bowiem, że zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone przez wspólnika lub akcjonariusza spółki kapitałowej. Dzięki temu zwolnieniu, spółka nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uwaga na VAT!

Sytuacja podatkowa będzie zależna od tego czy wspólnik jest podatnikiem VAT czy też nie:

Jeżeli wspólnikiem udzielającym pożyczkę jest osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT pożyczka udzielona spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Uwaga!

Jeżeli pożyczka nie podlega pod podatek VAT, to będzie podlegała formalnie pod podatek PCC (chociaż ustawa o PCC przewiduje akurat w tym wypadku szczególne zwolnienie z zapłaty podatku).

• W przypadku gdy zarówno pożyczkodawca jak i pożyczkobiorca są podatnikami podatku od towarów i usług, i występują w transakcji w tym charakterze, udzielenie pożyczki powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT.

• Pożyczkodawca jest w tym przypadku obowiązany do wykazania tej czynności w deklaracji VAT nawet jeżeli w PKD działalności nie znajduje się udzielanie pożyczek.

• Sądy niejednokrotnie prezentują jednak stanowisko, zgodnie z którym należy brać pod uwagę przedmiot działalności pożyczkodawcy i częstotliwość udzielania pożyczki (np. gdy jest to sprawa jednorazowa) oraz inne okoliczności. Jeżeli pożyczki udzielane są incydentalnie i nie stanowią przedmiotu działalności pożyczkodawcy to nie działa on przy udzielaniu takiej pożyczki jako podatnik VAT.

• Niezależnie jednak od obowiązków formalnych w zakresie VAT, umowa pożyczki między podatnikami VAT korzysta ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT (zwolnione są m.in. usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych)

• Skorzystanie ze zwolnienia jest dobrowolne i podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie pożyczki w VAT. Konieczne jest w takim przypadku poinformowanie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

• Jeżeli dotyczy Państwa ten przypadek, w którym będąc wspólnikiem-pożyczkodawcą jesteście również podatnikiem VAT, zalecamy skontaktowanie się z doradcą podatkowym w celu potwierdzenia, że w tej sytuacji fakt udzielenia pożyczki należy kwalifikować jako dokonane w ramach działalności gospodarczej (podlegającej pod ustawę VAT) czy poza nią (poza ustawą VAT). Jeśli kwota udzielanych pożyczek jest istotna, dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Uwaga!

Jeżeli pożyczka podlega formalnie pod podatek VAT (nawet jeżeli korzysta ze zwolnienia), to nie podlega ona pod podatek PCC.

Zgodnie z ustawą o PCC, pożyczkobiorca jest obowiązany do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 0,5% wartości umowy pożyczki.

Dobra wiadomość jest taka, że Spółka jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku PCC od umowy pożyczki, jeżeli pożyczka ta została udzielona przez jej wspólnika!

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano bowiem, że zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone przez wspólnika lub akcjonariusza spółki kapitałowej. Dzięki temu zwolnieniu, spółka nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dla porównania:

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wkładów, dopłat lub ze środków spółki, , trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC, w stawce 0,5 % kwoty wkładu przeznaczonej na kapitał zakładowy pomniejszoną o koszty związane z procedurą podwyższenia kapitału. Należy również podjąć stosowną uchwałę zgromadzenia wspólników oraz zarejestrować tę czynność w KRS.

Jeżeli natomiast chodzi o konsekwencje zawarcia umowy pożyczki ze wspólnikiem, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych CIT, to warto abyście Państwo pamiętali, że kwota pożyczki nie stanowi ani przychodu dla pożyczkobiorcy, w tym wypadku spółki, ani kosztu uzyskania przychodu po stronie pożyczkodawcy, w tym wypadku wspólnika.

Nieco inaczej wygląda sytuacja na gruncie podatku CIT w przypadku kwoty należnych odsetek. Odsetki będą stanowiły bowiem koszt uzyskania przychodu dla pożyczkobiorcy oraz przychód po stronie pożyczkodawcy, z chwilą, gdy odsetki te zostaną opłacone lub gdy staną się wymagalne.

W przypadku, gdy pożyczka spłacana jest wraz z odsetkami w ratach, przychód i odpowiednio koszt powstają z chwilą otrzymywania każdej kolejnej kwoty odsetek. Podatek dochodowy będzie tutaj płacił pożyczkodawca (wspólnik), gdyż to jemu wpłacane są odsetki i stanowią one dla niego przychód podatkowy.

Warto również pamiętać, że z kosztów uzyskania przychodów Spółki jako pożyczkobiorcy wyłączona będzie nadwyżka kwoty odsetek przewyższająca kwotę 3 000 000 zł albo kwotę odpowiadającą 30% EBITDA (wyliczanego według specjalnego wzoru podanego w art. 15c Ustawy o CIT) – w zależności od tego, który z limitów będzie dla podatnika wyższy, a więc korzystniejszy.

Uwaga – nie zapomnij o oprocentowaniu!

W przypadku udzielenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieoprocentowanej pożyczki przez wspólnika spowoduje to powstanie po stronie spółki przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Świadczenie to będzie miało postać braku konieczności poniesienia kosztu odsetek, które spółka musiałaby zapłacić w przypadku zawarcia umowy pożyczki na zasadach rynkowych, z niezależnym podmiotem udzielającym pożyczek. W takiej sytuacji wartość przychodu organ podatkowy będzie chciał ustalić zgodnie z cenami rynkowymi właściwymi dla umów pożyczek. Z tego względu ważne nie tylko to, aby pożyczka została oprocentowana, ale również, aby została oprocentowana na zasadach rynkowych.
Wysokość oprocentowania pożyczki udzielanej w polskich złotych w 2023 oparta powinna być na procentowej stawce bazowej WIBOR 3M oraz należy doliczyć marżę.

Dodatkowo, istnieje również możliwość przygotowania przez doradcę prawnego profesjonalnej analizy porównawczej dla oprocentowania odsetek, która zawsze stanowić będzie rozwiązanie najbardziej bezpieczne.

Podsumowując kwestie podatkowe, zawarta umowa pożyczki pomiędzy spółką z o. o. a wspólnikiem w celu pozyskania dodatkowych środków pieniężnych dla Spółki będzie co do zasady neutralna podatkowo. Sama wymiana kapitału z tytułu pożyczki nie jest ani przychodem pod stronie pożyczkobiorcy, ani kosztem po stronie pożyczkodawcy. Jedynie odsetki od tej pożyczki rozpatrujemy w kategorii przychodu i kosztu.

Ważne!

Podatek u źródła (WHT) m.in. od dochodów z odsetek od udzielonych pożyczek pomiędzy podmiotami posiadającymi rezydencję podatkową w innych państwach jest jednym z obszarów podlegających kontrolom podatkowym. Poszczególne Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania zajmują się problemem opodatkowania odsetek od udzielonych pożyczek i każdorazowo należy tę pomiędzy odpowiednimi państwami przeanalizować. Dlatego prawidłowe zidentyfikowanie miejsca źródła dochodu z odsetek od udzielonej pożyczki oraz wszystkich obowiązków w tym zakresie jest bardzo istotne. W przypadku wątpliwości w tej kwestii zalecamy kontakt z doradcą podatkowym.

Czy zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników?

Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem, który nie pełni żadnej innej funkcji w Spółce,nie będzie wymagało uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników. Poza określonymi wyjątkami, o których przeczytasz poniżej.

1. Jeżeli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu to konieczne będzie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na zawarcie takiej umowy pożyczki.

Zgodnie bowiem z art. 15 Kodeksu spółek handlowych zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników w postaci uchwały. 

Oprócz tego, jeżeli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu to konieczne będzie ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę do zawarcia umowy pożyczki ze wspólnikiem będącym członkiem zarządu zgodnie z art. 210 kodeksu spółek handlowych.

Uwaga!

W przypadku gdy jako jedyny członek zarządu jesteś jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki, zawarcie umowy pożyczki będzie wymagało formy aktu notarialnego.

2. Jeżeli obowiązek wyrażenia zgody został zastrzeżony w umowie spółki lub przez inne przepisy szczególne to konieczne będzie podjęcie stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.

Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych zawarcie umowy pożyczki na kwotę przewyższającą dwukrotnie kapitał zakładowy spółki wymaga zgody wspólników wyrażonej w uchwale.

Wspólnicy w Umowie Spółki mogą zastrzec, że do zawarcia umowy pożyczki (lub innych czynności) na kwotę przewyższającą dwukrotnie kapitał zakładowy spółki nie będzie wymagana uchwała. Musi to zostać wyraźnie wskazane. Sprawdzić należy zatem czy takie postanowienie znajduje się w umowie spółki.

Jednocześnie warto mieć na uwadze, że umowa spółki może zawierać bardziej rygorystyczne postanowienia – np. wymagać uchwały wspólników przy każdej pożyczce niezależnie od jej wysokości, albo ustalać próg kwotowy niższy niż dwukrotność kapitału zakładowego. Możliwe jest również zniesienie w umowie spółki wymogu kwotowego w postaci dwukrotności kapitału zakładowego i ustalenie innego wyższego progu, przy którym będzie wymagana uchwała wspólników. Dlatego tak istotne jest, aby zawsze sprawdzić postanowienia umowy spółki przed podpisaniem umowy pożyczki.

Przykład 1.

Państwo Jan i Janina Kowalscy są wspólnikami spółki Tulipan Sp. z o. o. zajmującej się szklarniową hodowlą kwiatów. Pani Janina w Spółce pełni funkcję prezesa zarządu jednoosobowego zarządu. Pani Janina postanowiła wybudować nowe szklarnie, jednak Spółka nie ma na to wystarczających środków. Pani Janina postanowiła udzielić Spółce pożyczki w kwocie 50 000 zł. Przy czym kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł, z czego Pan Jan posiada 90 udziałów o łącznej wartości 4 500 zł, natomiast Pani Janina posiada 10 udziałów o wartości 500 zł. Umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień odnoszących się do wyrażania zgód przez Zgromadzenie Wspólników na zawarcie umów i zaciąganie zobowiązań.
W tym przypadku konieczne będzie podjęcie następujących uchwał Zgromadzenia Wspólników przed podpisaniem umowy pożyczki:

1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki na kwotę przewyższającą dwukrotność kapitału zakładowego oraz na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu.
2. Uchwała powołująca Pana Jana Kowalskiego na pełnomocnika Spółki do zwarcia umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Panią Janiną Kowalską będącą członkiem zarządu Spółki.

Czym jest instytucja „safe harbour” i w jaki sposób wiąże się z umową pożyczki od wspólnika?

 

Instytucja bezpiecznej przystani (ang. safe harbour) ma na celu ochronę podatnika zawierającego transakcje z podmiotem powiązanym przed kwestionowaniem zawartej umowy przez organ podatkowy.

Koncepcja safe harbour wywodzi się z przepisów dotyczących cen transferowych, które przewidują uproszczenia w stosunku do zawieranych umów pożyczek. Oprocentowanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w safe harbour jest z reguły uznawane za oprocentowanie na poziomie rynkowym. Definicja podmiotów powiązanych wskazuje na powiązania rodzinne, kapitałowe, nadzorcze oraz zarządcze związane z decyzyjnością w danym podmiocie.

Strony umowy pożyczki zostaną uznane przez organy podatkowe za podmioty powiązane, zgodnie z art. 11a ustawy o CIT oraz w art. 23m ustawy o PIT, jeśli jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny podmiot, oraz w sytuacji, gdy na kilka podmiotów znaczący wpływ wywiera ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot.

Podmioty, zawierające umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi spełniające określone warunki mogą korzystać z uproszczeń safe harbour dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Dlaczego warto skorzystać z instytucji safe harbour?

Instytucja safe harbour:

 •  zapewnia rynkowy charakter transakcji;
 •  chroni przed kwestionowaniem ceny transferowej przez organ podatkowy, co ogranicza do minimum ryzyko sporów podatkowych;
 • upraszcza działania compliance w zakresie obowiązków dokumentacyjnych.

Warunki możliwości zastosowania uproszczenia safe harbour dla transakcji pożyczki zostały wskazane w art. 11g ustawy o CIT i analogicznie art. 23s ustawy o PIT.

Umowa pożyczki powinna spełniać kilka poniższych warunków jednocześnie:

 • brak dodatkowych opłat lub premii za udzielenie pożyczki;
 • pożyczka została udzielona maksymalnie na 5 lat;
 • w trakcie roku podatkowego łączny poziom zadłużenia u podmiotów powiązanych liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł;
 • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.oraz, co najważniejsze powinna być oprocentowana na zasadach rynkowych.

Jeżeli oprocentowanie w momencie zawarcia umowy zostało określone na podstawie wskaźnika stopy bazowej i marży wskazanych w „obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych” aktualnym na dzień zawarcia umowy, transakcja udzielenia lub otrzymania pożyczki może korzystać z uproszczeń związanych z rozliczeniem transakcji z podmiotami powiązanymi
Pamiętajcie Państwo, że to nie są jedyne warunki, o które należy zadbać. O tym jak skorzystać z tej instytucji i o jakie dodatkowe warunki zadbać opowiadamy szerzej w Instrukcji przygotowanej do Wzoru umowy pożyczki ze wspólnikiem – tu można skorzystać z tego wzoru: Umowy pożyczki ze wspólnikiem. 

Jakie są najważniejsze kwestie o których należy pamiętać zawierając umowę pożyczki ze wspólnikiem?

Poniżej wskazujemy najważniejsze elementy umowy pożyczki ze wspólnikiem spółki z o.o. o których warto pamiętać:

– Dokładne przejrzenie umowy spółki i analiza, czy są w niej zawarte zapisy szczególne dotyczące udzielania i otrzymywania pożyczek.

– Przed zawarciem umowy pożyczki konieczne jest uzyskanie niezbędnych zgód Zgromadzenia Wspólników takich jak:

 • zgoda na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu,
 • zgoda na zawarcie umowy pożyczki w określonej wysokości.

– Jeżeli wartość umowy pożyczki przekracza 1.000 złotych Kodeks cywilny wymaga formy dokumentowej, my rekomendujemy formę pisemną.

– Jeżeli umowa zawierana jest z członkiem zarządu spółkę powinien reprezentować pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników (jeżeli w spółce jest przynajmniej dwóch wspólników). O tym kto może być pełnomocnikiem dowiesz się z naszej Instrukcji przygotowanej do Wzoru umowy pożyczki ze wspólnikiem.

– Jeżeli umowa zawierana jest z jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jednym wspólnikiem spółki, umowa pożyczki wymaga formy aktu notarialnego.

– W umowie pożyczki powinna zostać dokładnie określona kwota do jakiej zostaje udzielona pożyczka.

– W umowie pożyczki możesz zawrzeć informację o przeznaczeniu pożyczki.

– W umowie powinien zostać określony okres na jaki została udzielona pożyczka.

– Najbezpieczniejszym okresem na spłatę pożyczki jest termin nieprzekraczający 5 lat.

– W umowie powinno zostać ustalone oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych najlepiej określonych dla instytucji „safe harbour”.

Wskazówka!

Pamiętaj, o wypłacaniu każdej części pożyczki za pomocą przelewów na rachunek bankowy Spółki.

 

Najczęstsze pytania przedsiębiorców:

1. Czy odsetki od umowy pożyczki wspólnika do spółki z o.o. mogą stanowić KUP?

Tak, Odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika spółce z o.o. będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla pożyczkobiorcy oraz przychód po stronie pożyczkodawcy z chwilą, gdy odsetki te zostaną opłacone lub gdy staną się wymagalne. Wyjątkiem jest ta część pożyczki, w jakiej została ona przeznaczona na transakcje kapitałowe, w szczególności na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia

2. Czym jest Safe harbour?

Instytucja bezpiecznej przystani (ang. safe harbour) ma na celu chronienie podatnika zawierającego transakcje z podmiotem powiązanym przed kwestionowaniem zawartej umowy przez organ podatkowy. Ustalając wysokość odsetek zgodnie z instytucją Safe harbour, nie musimy się obawiać, że urząd podatkowy zakwestionuje ich wysokość.

3. Umowa pożyczki wspólnika do spółki z o.o. – czy wystarczy sam przelew?

Nie. W większości przypadku będzie wymagana zgoda zgromadzenia wspólników (sprawdź, kiedy powyżej w artykule) a w przypadku wspólników będących członkami zarządu także powołanie pełnomocnika do zawarcia umowy pożyczki.

Podsumowanie

Podsumowując zagadnienie umowy pożyczki pomiędzy Wspólnikiem i Spółką z o.o., zawierając umowę pożyczki wspólnika dla spółki z o.o. wybierasz stosunkowo prostą i bezpieczną prawnie formę dokapitalizowania spółki, która zapewni Ci również względną elastyczność w odzyskaniu włożonych do spółki środków. Konieczne pamiętaj o aspektach prawnych. To jednak ułatwi Ci przygotowany przez z nas wzór umowy pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką z o.o. który:

– zawiera załączniki w postaci dwóch wariantów Protokołu Zgromadzenia Wspólników,
– pozwoli Ci zawrzeć umowę pożyczki w bezpiecznej dowodowo formie pisemnej, zawierającą wszystkie najważniejsze elementy dla umowy pożyczki,
– pozwoli Ci zawrzeć umowę pożyczki dostosowaną do wymogów potrzebnych do skorzystanie z instytucji „safe harbour”.

 

 

O autorce

Magdalena Biedrzycka

Założycielka BiznesTeki, Adwokat

Misją Magdy jest zwiększanie świadomości prawnej przedsiębiorców. Od lat wspiera swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłowością przedsiębiorców w zakresie umów, spółek (w szczególności sp. z o.o.) prowadzi procesy sądowe, doradza menadżerom, członkom zarządu i właścicielom firm.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim!