Regulamin konkursu

  (dalej „Regulamin”)

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa jego uczestników. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wezwanie” (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Biznes Teka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-666) przy ul. Stanisława Noakowskiego 16/29 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS0000973333 NIP 7011089674, REGON 522119694, adres poczty elektronicznej: kontakt@biznesteka.pl, biznesteka.pl , numer telefonu: +48 505 360 960 (dalej: Biznesteka).
 3. Konkurs przeprowadzony jest na oficjalnych profilach – @biznesteka na portalu społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/biznesteka, portalu LinkedIn https://www.linkedin.com/company/biznesteka/oraz na oficjalnym profilu @biznesteka na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/biznesteka (dalej: Profil)
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
  organizacyjne niebędące osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które mają założone i aktywne konta na platformie INSTAGRAM, LINKEDIN oraz FACEBOOK, które w terminie od dnia 13.04.2023 r. do dnia 21.04.2023 r. wykonają zadanie, o którym mowa w pkt. 7 poniżej (dalej: Uczestnik).
 5. Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
 6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione lub współpracujące z Organizatorem oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
 7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie wskazanym w ustępie 4. Regulaminu wykonać zadanie konkursowe poprzez:
  (i) Uczestnik musi zaobserwować profil „Biznesteka” na platformie Instagram, Facebook lub LinkedIn a także
  (ii) pod postem konkursowym dodać komentarz, w którym należy zamieść dokończenie zdania: Najbardziej zaskakująca wymówka przedsiębiorcy niepłacącego faktury w terminie to …” (dalej: Zadanie).
 8. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie kreatywność wypowiedzi.
 9. Zadanie powinno być efektem pracy twórczej Uczestnika oraz nie może naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno Zadanie.
 10. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony decyzją powołanej do tego celu Kapituły Konkursu w postaci trzech osób, która wybierze zwycięzcę Konkursu w dniu 22.04.2023 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na Profilu Organizatora. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 11. Kapituła Konkursu przyzna 1 (jedną) nagrodę dla najlepszej odpowiedzi pod postem na Profilu – Wzór wezwania do zapłaty w cenie regularnej 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złoty).
 12. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość prywatną, wysłaną na profil Uczestnika na portalu Instagram, Facebook lub LinkedIn. Uczestnik zobowiązany będzie podać dane firmy – nazwę, adres, nip oraz adres mailowy celem przekazania nagrody. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podania do publicznej wiadomości jego nazwy Użytkownika oraz treści Zadania.
 13. W ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłania danych Uczestnika zwycięzca otrzyma na podany przez niego adres mailowy nagrodę.
 14. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: kontakt@biznesteka.pl z dopiskiem Konkurs w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania zwycięzcy.
 15. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 14 nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 16. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, t.j. Zadań, od dnia ich udostępnienia poprzez ich zgłoszenie do Konkursu (t.j. publikację na Profilu) przez okres 1 roku od chwili zgłoszenia, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zadań, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania Zadań w sposób inny niż określony w – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie),
  • w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Zadań – dokonywanie przez Organizatora wszelkich modyfikacji Zadań i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie na dokonywanie wszelkich modyfikacji przez osoby trzecie i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.
 17. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za późniejsze wykorzystanie przez Organizatora umieszczonych przez nich komentarzy.
 18. Przystępując do Konkursu na warunkach Regulaminu każdy Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec serwisu LinkedIn, Instagram i Facebook oraz przyjmuje do wiadomości, iż serwisy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 19. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani w inny sposób finansowana ani popierany przez serwisy LinkedIn, Instagram i Facebook.
 20. Organizator korzysta z serwisów LinkedIn, Instagram i Facebook na własną odpowiedzialność.
 21. Regulamin dostępny jest na żądanie Uczestników Konkursu.
 22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
 24. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jej Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biznes Teka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-666) przy ul. Stanisława Noakowskiego 16/29 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS0000973333 NIP 7011089674, REGON 522119694 (dalej: Biznesteka),
 2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną osobowych można skontaktować się z nami:
 • wysyłając e-mail na adres: kontakt@biznesteka.pllub
 • pisemnie na adres: ul. Stanisława Noakowskiego 16/29 B, 00-666 Warszawa
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji Biznesteki na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a Rozporządzenia,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: prowadzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Biznestekę,
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres Administratora,
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,
 6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z pouczeniem przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz pouczenie to w pełni zrozumiałam/em. W razie wątpliwości miałam/em możliwość do zadania pytań i uzyskałem na nie satysfakcjonujące odpowiedzi.